Vize a filozofie naší MŠ

„MOJE ŠKOLKA OD JARA DO ZIMY“

Jaro, léto, podzim, zima,

to je celý rok.

A nežli se nadějeme,

je tu nový rok.

Roční období – nám charakterizuje neustálý koloběh, cestu směřující k vytýčenému cíli.

Jaro, léto, podzim, zima – kolektiv dětí, který je různý, osobitý, ale především vytváří celek, sílu něčeho dosáhnout, dojít k vytýčenému cíli.

Nový rok – symbol něčeho nového, „neznámého,“ ale i období, na které se těšíme, které oslavujeme, kam celý rok směřujeme. Dále je to symbol, kdy jedna životní etapa končí a jiná začíná. Nový rok = základní škola.

Součástí našeho kolektivu je medvídek (symbol města Stárkova), který nás provází všemi aktivitami.

Poslání vize a filozofie naší mateřské školy:

 • Ze základního dokumentu pro MŠ vydávaného MŠMT ČR:    „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu“
 • Z platné legislativy MŠ

Záměrem (vizí) výchovného působení naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodinné příslušníky. Chceme dětem umožnit aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.

Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Dát dětem možnost:

 • Radostně prožívat pobyt v MŠ
 • Rozvíjet jeho osobnost a samostatnost
 • Schopnost získávat nové poznatky, učit se všemu, co bude v životě potřebovat
 • Tvořivě přemýšlet, jednat a experimentovat
 • Vytvářet zdravé sociální klima na MŠ
 • Zajišťovat optimální podmínky pro šťastný a harmonický pobyt dětí v MŠ
 • Podporovat aktivní přístup k dalšímu vzdělávání
 • Pracovat týmově na tvorbě a zkvalitňování programu MŠ
 • Společnými akcemi s rodiči pěstovat vzájemné vztahy, společně plánovat akce
 • Pomáhat při zlepšování prostředí MŠ