Preventivní program

Preventivní program mateřské školy

Prevence sociálně patologických jevů u dětí

Vypracovala: Mgr. Michaela Šrejberová, DiS. – zástupce ředitele

Projednáno na pedagogické radě: 27. 8. 2021

Platnost od: 1. 9. 2021       

Obsah

 • Úvod  
 • Charakteristika mateřské školy
  • Analýza současného stavu mateřské školy
  • Spolupráce mezi pedagogy
  • Spolupráce s ostatními zaměstnanci školy
  • Spolupráce mezi pedagogy a rodiči
 • Cíle prevence v mateřské škole
  • Vytváření pravidel
  • Zdraví
  • Hygiena
  • Výživa
  • Pohyb
  • Rostliny a my
  • Zvířata a my
  • Vztahy k ostatním
  • Alkohol
  • Kouření
  • Drogy
  • Cizí lidé
  • Komunikační technologie
  • Doprava
 • Realizace programu
 • Evaluace preventivního programu
 1. Úvod

Preventivní program je vypracován pro potřeby mateřské školy Stárkov.

Vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně pedagogických jevů  u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT ČR pod Č.j.: 20 006/2007-51 a RVP-PV.

Preventivní program podporuje zdravý životní styl a je základním nástrojem prevence. Očekávané výstupy správných společenských návyků budou naplňovány v souladu se záměry s ŠVP a bude prolínat ve všech vzdělávacích oblastech vzdělávacího programu.

Se sociálně patologickými jevy jako např. týrání, šikana, nesnášenlivost, návykové látky a ad., se mohou setkat děti již v předškolním věku. Proto začínáme s primární prevencí již se začátkem docházky do mateřské školy. Preventivní program je přizpůsobený pro děti všech věkových skupin.

2. Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola Stárkov je součástí ZŠ a MŠ Stárkov. Zajišťujeme péči o děti od 2 do 7 let.

MŠ Stárkov má kapacitu 24 dětí a učitelky pracují podle ŠVP „Moje školka od jara do zimy,“ který vychází z RVP PV.

 • Analýza současného stavu mateřské školy

Co se nám daří:

 • Komunikace s rodiči – probíhá každý den (vyzvedávání dětí).
 • Zapojení rodičů a účast rodičů na společenských akcích pořádané mateřskou školou (příprava občerstvení, pomoc při přípravách, …). V současné době zapojení rodičů a účast rodičů na společenských akcích ovlivňují nařízení vydané vládou (Covid -19). 
 • Zvelebení prostředí školy, zahrady.
 • Využití školní zahrady.
 • Využití tělocvičny (pro účely školky i pro veřejné účely).
 • Dobrá spolupráce se zřizovatelem.
 • Dobrá spolupráce s dalšími institucemi (SPC, PPP, …).
 • Dobré klima školy.
 • Dobrá spolupráce mezi zaměstnanci školy.
 • Zajištění spojení při Covid – 19 s předškolními dětmi a rodiči.
 • Zapojení všech předškolních dětí do distanční výuky.

Co se zdařilo částečně:

 • Zprovoznit internetové stránky školy. Chybí už jen stálá fotogalerie. Komunikační systém stránek je funkční.

Co se nedaří:

 • Odstranit strkání do dětí, štípání.
 • Skákání do řeči, drobné vulgarismy.
 • Netrpělivost.
 • Nedaří se nám navázat spolupráci s Policií a s Hasičským záchranným sborem – domluvené exkurze se neuskutečnily.

Zatím jsme konkrétní případ sociálně patologických jevů v naší mateřské škole neřešili, ale nesmíme prevenci podcenit. Zvýšenou pozornost je třeba upřít na integrované dítě – spolupráce s rodinou, spolupráce s asistentkou pedagoga, komunikace s odborníky.

 • Spolupráce mezi pedagogy

Jsme jednotřídní mateřská škola, kde je nutná úzká spolupráce a fungující komunikace mezi pedagogy. Aby učitelka mohla navázat na práci své kolegyně, je třeba vše dobře a výstižně zapisovat do přehledu výchovné práce a zaznamenávat údaje o dětech podle dohodnutých pravidel hodnocení.  Učitelky vzájemně komunikují, spolupracují a navazují na práci své kolegyně. Dále probíhá úzká spolupráce mezi pedagogy a asistentkou pedagoga.

 • Spolupráce s ostatními zaměstnanci školy

Důležitou spolupráci je zapojení paní školnice do dění v MŠ. Napomáhá s hygienou u dětí, s oblékáním na pobyt venku, se stolováním, vydává stravu dětem.

 • Spolupráce mezi pedagogy a rodiči

Rodiče mají možnost řešit neodkladné záležitosti při předávání dětí, nebo si domluvit schůzku na konkrétní datum a čas. Ke komunikaci s rodiči nejčastěji používáme osobní setkání, další možností je využití telefonu, či mailu. 

Rodiče dostávají informace osobně při předávání dětí, nebo informace vyvěšujeme na vchodových dvéřích do mateřské školy, popřípadě na internetových stránkách školy.

Individuální konzultace si rodiče domlouvají dle potřeby s pedagogy. Nemáme určeny konkrétní konzultační hodiny, protože je lépe domluvit se s rodiči, dle jejich možností.

3. Cíle prevence v mateřské škole

Program je přizpůsoben pro všechny děti v MŠ (heterogenní třída).

Cíle MPP jsou především ve:

 • výchově ke zdravému životnímu stylu, podněcování dětí k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za životní prostředí,
 • vytváření žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilného a diskriminačního chování,
 • posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům,
 • minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů,
 • nabízení účasti, po dohodě s rodiči, dětem aktivity na školních i mimoškolních aktivitách a vytváření pozitivní motivace pro zapojení dětí do školních i mimoškolních aktivit,
 • předávat dětem informace z oblasti návykových látek a zdravého stravování,
 • posilovat pozitivní sociální klima a tím pozitivní vztahy v kolektivu dětí,
 • seznámit děti s multikulturní výchovou,
 •  mít správný režim dne,
 • znát zásady slušného chování,
 • umět říci „ne,“
 • naučit se rozlišovat dobré a špatné,
 • umět čelit tlaku vrstevníků,
 • umět se sebeovlád.
 • Vytváření pravidel

V mateřské škole jsou vytvořena a vystavená pravidla chování dětí. Pravidla děti spoluvytvářejí a učí se je chápat a dodržovat. Pravidla vycházejí ze školního řádu mateřské školy.

Naše pravidla:

 • Neběháme ve třídě, po chodbě, po schodech, v šatně (možnost úrazu).
 • Ve třídě, v šatně nekřičíme (šetříme si sluch, nerušíme ostatní děti při hře, či řízených činnostech) = ouškové pravidlo.
 • Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou, neubližujeme si = kamarádské pravidlo.
 • Nemluvíme vulgárně, hrubě = pusinkové pravidlo.
 • Uklízíme hračky na své místo.
 • Neničme úmyslně kamarádovi hru.
 • Umíme poprosit a poděkovat.
 • Stolečkové pravidlo.
 • Chráníme přírodu. 
 • Pravidla při pobytu na zahradě (tyto pravidla opakujeme pravidelně před pobytem
  na zahradě).
 • Zdraví
 • Vymezit zdravé a škodlivé potraviny.
 • Vědět rozdíl mezi pojmy zdraví x nemoc.
 • Vyvodit a pochopit pojem – tělesná pohoda, duševní pohoda a sociální.
 • Umět říci, že nás něco bolí a kde.
 • Hygiena
 • Upevňovat hygienické návyky u dětí. 
 • Nebezpečí nákaz.
 • Dodržování hygienických návyků (mytí rukou, používání toalety, umět smrkat
  do kapesníků, hygiena vlasů, ….)
 • Výživa, stravování a stolování
 • Jídla zdravá a škodlivá.
 • Pitný režim.
 • Stolování.
 • Pohyb
 • Vedení dětí ke zdravému pohybu.
 • Předcházení úrazů.
 • Rostliny a my
 • Umět rozpoznat některé léčivé rostliny.
 • Nebezpečné rostliny a plody.
 • Chráníme přírodu.
 • Zvířata a my
 • Umět rozpoznat domácí zvířata, zvířata ze ZOO, lesní zvěř.
 • Chráníme zvířata.
 • Ohrožená zvířata.
 • Zvířata, která ohrožují naše zdraví (klíště, jedovatý had, …)
 • Vztahy k ostatním
 • Vztahy mezi dětmi v kolektivu.
 • Znát pojem kamarád, přítel.
 • Být kamarád.
 • Upevňovat přátelství.
 • Role společnosti – rodina, sourozenci, bratr, sestra, maminka, tatínek, blízký příbuzní, kamarád, ….
 • Alkohol
 • Primárním úkolem je zjistit základní znalosti dětí o alkoholu a jaké mají zkušenosti s užíváním alkoholu – rodiče, ve svém okolí.
 • Nebezpečí při požívání alkoholu.
 • Kouření
 • Co lidem způsobuje kouření – nemoci, ohrožují druhé lidi.
 • Proč lidé kouří.
 • Vymyslet řešení, jak to udělat, abychom nebyli v zakouřeném prostředí.
 • Drogy
 • Léky, není lék jako lék, některé léky musíme užívat, ale musíme se řídit předpisem
  od lékaře.
 • Podávání léků.
 • Zvířata a lidé nemají stejné léky.
 • Jeden lék není na všechny neduhy.
 • Drogy – látky, které škodí zdraví.
 •  Cizí lidé
 • Nemluvit s neznámými lidmi.
 • Únos.
 • Nebrat si nic od cizích lidí.
 • Nácvik odmítání.
 • Komunikační technologie
 • Jak nám prospívají technologie (k vyhledávání informací, spojení se světem,…).
 • Nevhodné programy.
 • Jak nám škodí IT – závislost, zkažené oči, …
 • Kyberšikana.
 • Doprava
 • Znát základní pravidla silničního provozu.
 • Nebezpečí na silnici, ulici.

Prevencí patologických jevů je podpora dítěte k vytvoření zdravého sebevědomí, se schopností bránit se projevům násilí, které bude umět komunikovat s ostatními, dokáže pomoci druhému, bude mít rozvinutou emoční inteligenci a bude empatický k druhým.

Kritické situace společně rozebíráme v komunitním kruhu, nebo v ranním kruhu, kde společně s dětmi hledáme správná řešení, vysvětlujeme a hodnotíme sebe i druhé.

4. Realizace programu

Různá témata otvíráme při každodenních činnostech. Naše snaha prolíná celým dnem a odráží se ve všech činnostech.

Prevence se objevuje ve většině tematických blocích jako např. lidské tělo, zdraví, zdravá výživa, sport, zdraví a pohyb, dopravní výchova, já moje okolí, zvířata…

Veškeré výstupy zapisujeme do třídní knihy.  

Příkladem dětem jde celý pedagogický sbor, který se v této problematice dále vzdělává (DVPP, nebo samostudium).

Ve vzdělávací práci využíváme různé materiály z internetu, pracovní listy, odborníky, …

5. Evaluace preventivního programu

Analýza úspěšnosti naplňování cílů bude provedena pedagogy v červnu.
Výsledky plnění programu budou vyhodnoceny a zakotveny ve vlastním hodnocení školy. Dílčí evaluace bude probíhat na pedagogických poradách.