Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stárkov stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria, podle kterých bude postupovat
při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Kritéria přijetí dětí do mateřské školy

1.     Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
(zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) – §34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

2.     Děti s místem trvalého pobytu v obci Stárkov
(zákon č. 128/200 Sb., o obcích – §2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

3.     Děti podle věku od nejstarších po nejmladší
(zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) – §4, §5, §33)

4.     Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší

Další doplňková kritéria ovlivňující přijetí dítěte do mateřské školy

  1.  O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, u něhož je dítě registrováno
    a na základě stávajících místních podmínek.