Traumatologický a krizový plán MŠ

Mateřská škola Stárkov

Stárkov 32, Stárkov, 549 36

email: vedoucí učitelka MŠ: srejberova@zsstarkov.cz

Č.j. MŠ 3/2023

Traumatologický a krizový plán mateřské školy

Vydal:Základní škola a Mateřská škola Stárkov Stárkov 32, Stárkov 549 36
Zpracovala:Mgr. Michaela Šrejberová, DiS.
Účinnost od:1. 9. 2023

1. Traumatologický plán

Tento plán je důležitý pro rychlou první pomoc postiženému a obsahuje tyto údaje:

Součástí traumatologického plánu jsou důležitá telefonní čísla:

150 HASIČI

155 ZÁCHRANNÁ STANICE

156 MĚSTSKÁ POLICIE

158 POLICIE

112 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Zaměstnanci, kteří zajistí lékařskou pomoc:

vedoucí učitelka MŠ:Mgr. Michaela Šrejberová, DiS.
učitelka MŠ:Nikola Turková
asistent pedagoga:Bc. Kristýna Hykyšová
školnice:Věra Urbanová

Na pracovišti se nachází lékárnička pro poskytnutí 1. pomoci.

Situace, které mohou nastat:

Bezprostřední ohrožení života

  1. Poskytnout první pomoc.

2. Zavolat záchrannou službu 155.

3. Informovat vedoucí učitelku MŠ a ředitelku školy.

4. Informovat zákonné zástupce.

5. Vše zapsat do Knihy úrazů.

Oznamovací povinnost:

Pracovník, který utrpěl pracovní úraz (PÚ), pokud je schopen a každý jiný pracovník, který je svědkem úrazu, popř. Ten, který se o něm nejdříve dozví: je POVINEN ihned oznámit úraz řediteli školy nebo jeho zástupci a vše zapsat do Knihy úrazů.

2. Krizový plán

Šikana

může se vyskytovat již v MŠ (prvky šikany, zárodečné stadium)

prevence šikany:

Vhodně zvolená pravidla a opatření v rámci třídy.

Práce s kolektivem třídy.

Spolupráce se zákonnými zástupci.

Příklady vhodného způsobu nápravy při odborném a bezpečném rozkrytí šikany:

Rozhovor s agresorem – nastavená pravidla, srozumitelné sdělení, ukázka adekvátního přístupu dítěte v projevech jeho chování, ocenit zlepšení.

Nastavení přísnějšího dozoru, ,,ochrana“ oběti, popř. oddělení dětí.

Práce se třídou MŠ – intervenční či preventivní program – žádoucí vzory chování, činnosti podporující spolupráci, dramatizace pohádek a příběhů.

Rozhovor se zákonnými zástupci – po zmapování situace, navázána maximální spolupráce, rozhovor vede vždy pracovník MŠ.

DVPP pedagogů.

Násilí

způsobené osobou, která navštívila či vnikla do mateřské školy – ohrožování mateřské školy násilím nebo jinými prostředky, které mohou ohrozit děti, pedagogy a další pracovníky mateřské školy.

  1. Zavolat policii 158.

2. Přesun dětí a personálu na bezpečné místo /třída, popřípadě opustit hromadně zařízení do příjezdu policie/.

3. Informovat vedoucí učitelku MŠ, ředitelku školy.

4. Informovat zákonné zástupce dětí předejít situaci dodržováním bezpečnostního poučení viz Školní řád MŠ, povinnosti zákonných zástupců při vstupu do MŠ.

Krádeže

Za zcizené věci odpovídá škola pouze v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném.

Porada s ředitelkou školy, popř. zástupcem ředitelky školy – rozhodnutí o dalším postupu.

Informovat zákonné zástupce.

V případě škody většího rozsahu se bude informovat policie ČR.

Vandalismus

Vedení dětí k ochraně majetku školy.

V případě úmyslného poškozování projednání se zákonnými zástupci dítěte a požadovat opravu popř. náhradu škody.

Zanedbání dítěte

při podezření:

Dlouhodobější sledování situace.

Domluva s vedoucí učitelkou MŠ a ředitelkou školy.

Kontaktovat zákonné zástupce.

Kontaktovat OSPOD.

Ve Stárkově: 1. 9. 2023

Zpracovala za kolektiv MŠ: Mgr. Michaela Šrejberová, DiS.