Průběh předškolního vzdělávání

Průběh předškolního vzdělávání

Činnosti:

       1.Vedení docházky MŠ

    2.      Stravování v MŠ

    3.      Školní matrika školského zařízení (jídelna)

    4.      Režim vzdělávání dítěte v MŠ

    5.      Prezentace školy

    6.      Školní vzdělávací program, školní řád, vnitřní řád školy

    7.      Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte

    8.      Oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání 

    9.      Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání

    10.  Žádost o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky na 3 a více dnů

    11.  Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky – omluvný list

    12.  Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji

Jméno a kontaktní údaje správce:

 

Mgr. Marie Seidlová

 

Kontakt:  491 487 126

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

 

František Šedivý

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

Informace o případném předání do třetí země

Plánovaná lhůta pro výmaz

 

 

     1.      Vedení docházky MŠ

 

 

Jméno a příjmení

dítě

 

§ 28 ŠZ., odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb. - §1a odst. 4

 

 

nepředává se

 

 

nepředává se

 

 

dle spisového a skartačního plánu

(5 let)

 

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

 

Třída

dítě

 

Časový údaj o docházce dítěte do MŠ

dítě

 

Popis technických opatření – elektronicky nebo v listinné podobě.

Popis bezpečnostních a organizačních opatřeních – nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice.

 

 

     2.      Stravování v MŠ

 

 

 

Osobní údaje

 

 

Subjekt údajů

 

 

Účel zpracování

 

 

Popis tech.

opatření

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

dítě

 

 

 

vyhl. 14/2005 Sb. - §4 odst. 1 § 28 ŠZ, odst. 2

 

 

 

elektronicky nebo v listinné podobě

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice školy

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

(5 let)

Třída

dítě

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

 

 

     3.      Školní matrika školského zařízení (jídelna)

 

 

 

Osobní údaje

 

 

Subjekt údajů

 

Účel zpracování

 

Popis tech.

opatř.

Popis bezpečnost. a organizač. opatření

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

Informace o případném předání do třetí země

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dítě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28 ŠZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elekt. nebo v listinné podobě

 

 

 

 

 

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

(5 let)

Rodné číslo

Datum narození

Státní občanství

Místo trvalého pobytu

Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince

Místo pobytu v zahraničí, pokud dítě nepobývá na území ČR

Datum školské služby

Datum ukončení školské služby

Údaje o zdravotní způsobilosti

Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby

Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školským zařízením v souladu s § 16

 

Jméno a příjmení

 

 

zákonný zástupce

Místo trvalého pobytu nebo bydliště zákonného zástupce, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

 

Adresu pro doručování písemností,

 

Telefonické spojení

 

 

 

     4.      Režim vzdělávání dítěte v MŠ – (může se jednat o údaje získané ze SPC, PPP, od OSPOD, z Policie, ad.)

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

 

 

 

Popis tech.

opatření

 

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

 

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

sourozenec dítě

 

 

 

 

zpracovává se za účelem bezpečného vyzvednutí dětí z MŠ, dále při střídavé péči u dítěte ad.

 

 

 

 

elektronicky nebo v listinné podobě

 

 

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice školy

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

po dobu nutnou ke splnění účelu

Datum narození

sourozenec dítě

Jméno a příjmení

 

 

zákonnými zástupci pověřené osoby k předávání dítěte a vyzvedávání z MŠ

Datum narození

Telefonické spojení

Bydliště

Číslo OP

Č. j. rozsudku

zákonný zástupce

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Časový rozsah styku druhého rodiče s dítětem

zákonný zástupce

 

 

     5.      Prezentace školy a zachycení její historie

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

 

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

zákonný zástupce, dítě, třetí osoba, zaměstnanec

 

pro prezentaci a zachycení historie školy se v rozumné míře provádí v oprávněném zájmu školy

 

 

nepředává se

 

 

nepředává se

prezentace školy a k zachycení historie MŠ (kronika, web. stránky školy, ad.) na dobu neurčitou (po neomezeně dlouhou dobu)

Podobizna

 

zákonný zástupce, dítě, třetí osoba, zaměstnanec

 

Popis bezpečnostních a  organizačních opatřeních - jednotlivé zachycené subjekty nejsou označeny a bez dalšího nejsou tak identifikovatelné.

 

 

     6.      Školní vzdělávací program, školní řád, vnitřní řád školy

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

 

 

 

Popis tech.

opatření

 

 

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

§ 30 ŠZ

 

v listinné podobě

 

zabezpečené uložení podle vnitřní směrnice

 

 

nepředává se

 

 

nepředává se

 

dle spisového a skartačního plánu

(5let)

Podpis

zákonný zástup.

§ 30 ŠZ

 

 

 

     7.      Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte

 

 

 

            Osobní údaje

 

 

Subjekt údajů

 

 

Účel zpracování

 

 

Popis tech.

opatření

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

dítě

 

 

 

 

§ 16a ŠZ

 

 

 

 

elektronicky nebo v listinné podobě

 

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice školy

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

po dobu docházky do MŠ

 

 

      8.      Oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání

 

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

 

 

 

Popis tech.

opatření

 

 

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

 

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

dítě

 

 

 

 

 

 

§ 34b odst.

1a 2

§ 35 ŠZ

 

 

 

 

 

 

elektronicky nebo v listinné podobě

 

 

 

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice školy

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

po dobu docházky do MŠ

Místo trvalého pobytu

dítě

Rodné číslo

dítě

Časový rozsah, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno

dítě

Důvody pro individuální vzdělávání

dítě

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Místo trvalého pobytu

zákonný zástupce

Doručovací adresa

zákonný zástupce

Telefonické spojení

zákonný zástupce

Emailová adresa

zákonný zástupce

 

 

 

     9.      Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

 

 

 

Popis tech.

opatření

 

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

 

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

 

 

14/2005 Sb.

vyhláška

č. § 123 ŠZ

§ 6 odst. 6

 

 

 

elektronicky nebo v listinné podobě

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice školy

 

 

 

nepředává se

 

 

 

nepředává se

 

 

 

po dobu docházky do MŠ

Datum narození

zákonný zástupce

Místo trvalého pobytu

zákonný zástupce

Adresa pro doručení písemností, pokud není shodná s adresou trvalého pobytu

zákonný zástupce

Jméno a příjmení

dítě

 

 

     10.  Žádost o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky na 3 a více dnů

 

 

 

Osobní údaje

 

 

Subjekt údajů

 

 

Účel zpracování

 

     

Popis techechnic.

opatření

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

 

Kategorie příjemců (včetně zahr. subjektů

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

dítě

 

 

§34a ŠZ

+ školní řád

 

 

elektronicky nebo v listinné podobě

 

zabezpečené uložení podle vnitřní směrnice

 

 

nepředává se

 

 

nepředává se

 

 

po dobu docházky do MŠ

Důvod

zákonný zástupce

Podpis

zákonný zástup.

 

 

     11.  Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky – omluvný list

 

 

 

Osobní údaje

 

 

Subjekt údajů

 

 

Účel zpracování

 

 

Popis tech.

opatření

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

Kategorie příjemců (včetně zahr. subjektů)

Informace o případném předání do třetí země

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

 

dítě

 

 

 

§34a ŠZ

+ školní řád

 

 

 

v listinné podobě

 

 

 

zabezpečené uložení podle vnitřní směrnice

 

 

 

nepředává se

 

 

 

nepředává se

 

 

 

po dobu docházky do MŠ

Datum narození

Důvod

Místo trvalého pobytu

zákonný zástupce

 

Telefonické spojení

Podpis

zákonný zástupce, jiná osoba

Podpis

zaměstnanec

 

                                                                                                                               

     12.  Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji – plavecký výcvik, bruslení, prima Vizus ad.

 

 

Osobní údaje

 

 

Subjekt údajů

 

 

Účel zpracování

 

 

Popis tech.

opatření

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

dítě

 

za účelem zajištění bezpečného průběhu na jednotlivých akcích

 

 

elektronicky nebo v listinné podobě

 

 

smluvní zajištění ochrany s organizátorem

 

 

 

předává se

 

 

 

nepředává se

 

 

 

po dobu splnění účelu

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Kontaktní údaje

zákonný zástupce

Datum narození

dítě

Údaje o zdravotním stavu

dítě