Desatero pro rodiče nově přijatých dětí

Desatero pro rodiče nově přijatých dětí

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2. Zvykejte dítě na odloučení.
Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě,
že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se
tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti.
Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
Ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně,
ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
Plyšovou hračku, polštářek, aj.

7. Plňte své sliby!
Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Zpravidla ale postačí, když se dohodnete, že dítě bude do školky vodit ten, který s tím má menší problém.

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí.
Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si s paní učitelkou

Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte. Například ze začátku můžete jít s dítětem do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny do školky apod.

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

                                              Základní škola a Mateřská škola Stárkov

                                                                                  oznamuje:

 

                      ZÁPIS DO MŠ STÁRKOV

                                                       pro školní rok 2019/2020

I.                    fáze

vydávání žádostí a Evidenčního listu

1. 4. 2019  –  3. 5. 2019

II.                 fáze

sběr žádostí

2. 5. 2019  –  9. 5. 2019

III.               fáze

vyhodnocení  žádostí

10.  5. 2019


                      S sebou je nutné přinést rodný list dítěte k ověření data narození a občanský průkaz k doložení trvalého bydliště dítěte,

                       vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte.

                       Dokumenty je možno stáhnout a vytisknout ze stránek naší mateřské školy (tiskopisy naleznete ve formulářích).

                       Vyzvedávání žádostí a Evidenčního listu je možné v pracovní dny od 6.30 – 15.30 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

                    Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

   

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stárkov stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Kritéria přijetí dětí do mateřské školy

1.     Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
(zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

2.     Děti s místem trvalého pobytu v obci Stárkov
(zákon č. 128/200 Sb., o obcích - §2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

3.     Děti podle věku od nejstarších po nejmladší
(zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §4, §5, §33)

4.     Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší

Další doplňková kritéria ovlivňující přijetí dítěte do mateřské školy

1.     Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobí stanoveným pravidelným očkováním – mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle §50 zákona č. 250/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Uvedené ustanovení (povinné očkování) se netýká dětí narozených do 31. 8. 2014 (jedná se o děti, které budou plnit povinnou školní docházku)

2.     Děti se přijímají především k 1. 9. V průběhu školního roku budou děti přijímány pouze, bude-li volná kapacita.

3.     O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, u něhož je dítě registrováno a na základě stávajících místních podmínek.

Ukončení docházky do mateřské školy

Ukončení docházky dítěte ze strany zákonných zástupců je nutné podat ředitelce školy písemně.

Kapacita mateřské školy

Kapacita naší mateřské školy je 24 dětí. Děti se přijímají na základě vyhlášeného „Zápisu dětí do mateřské školy,“ který bude vyhlášen v měsíci květen na základě daných kritérií. V případě volných míst budeme přijímat děti i během školního roku.

 

Tato kritéria nabývají účinnost od 1. 9. 2018 a zároveň se ruší zásady platné do 31. 8. 2018. 

 

Ve Stárkově 1. 9. 2018