Funkční gramotnost

Funkční gramotnosti

 

Problematika funkčních gramotností je v naší mateřské škole zařazena do oblasti vzdělávacího obsahu a klíčových kompetencí, ke kterým systematicky směřujeme děti všech věkových kategorií. Pravidelně zařazujeme všechny funkční gramotnosti do běžné vzdělávací práce. K naplnění používáme různé projekty, besedy a dílny (viz fotogalerie). Konkrétní činnosti směřující k rozvoji gramotností jsou zaznamenávány v týdenních plánech a ve třídní knize.
Do předčtenářské, předmatematické, přírodovědní, sociální, informační gramotnosti jsou zahrnuty veškeré věkové kategorie. Funkční gramotnost - seznámení s cizím jazykem je prioritně pro děti od 4 let.

 

Funkční gramotnosti:

 

1. Předčtenářská gramotnost

2. Předmatematická gramotnost

3. Přírodovědná gramotnost

4. Sociální gramotnost

5. Informační gramotnost

6. Seznamování s cizím jazykem

 

Předčtenářská gramotnost

 

Hlavním cílem předčenářské gramotnosti je upevnit a procvičit dovednosti související s přípravou na čtení a psaní.

Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti jazykového, literárního a grafomotorického charakteru.

Pro předškolní děti bude zařazena metoda podle D. B. Elkonina.

Po celý rok jsou dětem předčítány pohádky, příběhy, bajky, atd.  Děti se učí spoustu básní, krátkých příběhů, či pohádek, které pravidelně zařazujeme do běžného programu. Krátká divadelní představení jsou nastudována buď pedagogy, či dětmi. Divadelní představení jsou u dětí velmi oblíbená.

 

Dítě je vedeno, aby umělo pojmenovat většinu toho čím je obklopeno, dovedlo verbálně komunikovat, rozumělo slovům a výrazům, aktivně si rozšiřovalo svůj slovník, mluvilo gramaticky správně, umělo své myšlenky, pocity, nálady formulovat do vět a vyslovovalo jasně a zřetelně.

 

Předmatematická gramotnost

 

Cílem předmatematické gramotnosti je podněcovat matematické představy u dětí.

Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti související s orientací v prostoru, matematickými představami a řešením problémových situací.

Dítě vedeme k tomu, aby umělo rozlišovat znaky a detaily, kreslilo geometrické tvary, chápalo časové vztahy a umělo se orientovat v prostoru, v rovině, na ploše. Dále, aby chápalo základní matematické pojmy (více, méně, menší, větší, před, za, čtverec, kruh, trojúhelník, atd.), mělo vytvořenou představu o číslech a číselných řadách, umělo předměty třídit, řadit a porovnávat.

 

Přírodovědná gramotnost

 

Naše mateřská škola se nachází v malebné krajině. V okolí máme lesy, louky, pole, vodní tok,…

Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti související s ochranou životního prostředí, environmentální problematikou, zdravím člověka a řešením problémových situací.

Dítě vedeme k tomu, aby umělo přijmout změnu a vyrovnat se s ní, mělo základní poznatky o světě lidí přírody kultury i techniky, mělo elementární povědomí o nutnosti ochrany přírody a znalo možnosti jak aktivně přírodu chránit, uvědomovalo si možnosti ohrožení svého zdraví.

Ekologie je nedílnou součástí přírodovědné gramotnosti. V naší mateřské škole ekologii zařazujeme průběžně do vzdělávací práce.
Nové informace a poznatky z ekologie jsou součástí každodenních vycházek, výletů i různých společenských setkání (např. pálení čarodějnic apod.).

 

 

Sociální gramotnost

 

Cílem sociální gramotnosti v naší mateřské škole je podpora rozvoje sociálních a společenských návyků, postojů.

Do vzdělávací práce jsou průběžně zařazovány činnosti podporující sebeuvědomování, sebeovládání, kooperaci ve skupině, participaci na společném úkolu, respektování pravidel a navazování sociálních kontaktů.

Dítě vedeme k tomu, aby umělo respektovat předem domluvená pravidla, dokázalo se ovládnout a elementárně regulovat své chování, umělo vyjádřit svůj názor souhlas x nesouhlas, dokázalo spolupracovat a být partnerem při hře. Dále, aby uplatňovalo společenská pravidla ve styku s dospělými i dětmi. Dokázalo při hře vyjednávat, kooperovat, dohodnout se, ustoupit, prosadit svůj názor, zařadit se do skupiny vrstevníků, atd.

 

 

Informační gramotnost

 

Cílem informační gramotnosti je seznámit děti se základními informačními technikami a možnosti jejich využití.

Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti podporující práci s encyklopediemi, počítačem, aktivity související s předáváním informací pomocí pošty, telefonů apod. (viz fotogalerie).

Dítě vedeme k tomu, aby vědělo, kde lze informace vyhledat – knihy, počítač, televize, rozhlas a jak je předávat písemnou, telefonickou, ústní formou.

 

 

 

Seznamování s cizím jazykem

 

K seznamování dětí s cizím jazykem přistupujeme individuálně a jen v případě, že je tato činnost pro dítě vhodná.

 

Dětem starším čtyř let je nabízen jazykový kroužek, který se koná v odpoledních hodinách, aby nebylo narušeno společné vzdělávání.