Povinný předškolní rok

Informace k povinné předškolní docházce

 

·         Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

·         Zahájení školního roku 2019/2020 připadá na pondělí 2. 9. 2019.

·         Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to po dobu souvisle čtyř hodin. Povinná předškolní docházka pro mateřskou školu Stárkov je stanovena od 7,45 – 11,45 hod.

·         Povinnost školního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

 

Prázdniny

Datum

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Jarní prázdniny

9. 3. – 15. 3. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

    

·         Dítě, které plní povinnou školní docházku, může i tyto dny navštěvovat mateřskou školu, pokud mateřská škola nebude uzavřena (vánoční prázdniny a měsíc na přelomu července a srpna).

·         Zákonný zástupce dítěte je povinen sdělit důvody nepřítomnosti dítěte do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte (telefonicky, SMS, osobně, písemně). 

·         Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost svého dítěte v omluvném listě.

 

   

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání:

dle § 34 a odst. 4 školského zákona

 

Máte právo požádat o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání z vážných zdravotních, rodinných nebo jiných důvodů.

 

Oznámení jednodenní nepřítomnosti je možné provést: telefonicky, písemně, osobně.

Vedení školy může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, od zákonného zástupce potvrzení ošetřujícího lékaře o nepřítomnosti dítěte z důvodu krátkodobé absence, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem dítěte.

Nemůže-li se dítě zúčastnit předškolního vzdělávání z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce dítěte o jeho uvolnění.

 

Vícedenní uvolňování z předem známých důvodů:

K uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání na více dnů podají rodiče 14 dnů předem (v odůvodněných případech i v kratší době) písemnou žádost vedení mateřské školy prostřednictvím tiskopisu (viz tiskopis uvolnění z povinné předškolní docházky na dobu 3 a více dnů).

 

Po schválení žádosti je zákonný zástupce vyrozuměn o uvolnění z předškolního vzdělávání.

 

Neomluvená absence dítěte je řešena s odborem sociálně - právní ochrany dětí.

 

Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte z předškolního vzdělávání (§ 22 odst. 3 písm. d) a § 50 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

a)    Nepřítomnost dítěte v MŠ může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.

 

Nemůže -li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou, požádá jeho zákonný zástupce o uvolnění (telefonicky, SMS). Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů po započetí nepřítomnosti (telefonicky, SMS, písemně, osobně).

 

b)    Není- li nepřítomnost doložena písemně, je nutné bezprostředně po návratu dítěte do MŠ, aby učiteli na třídě bylo Vámi předloženo písemné zdůvodnění nepřítomnosti (omluvný list).

 

 

___________________________________________________________________

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

(březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

 po dobu 4 souvislých hodin denně,

 začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

 vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

 vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.