Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

                                              Základní škola a Mateřská škola Stárkov

                                                                                  oznamuje:

 

                      ZÁPIS DO MŠ STÁRKOV

                                                       pro školní rok 2020/2021

I.                    fáze

vydávání žádostí a Evidenčního listu

1. 4. 2020 - 30. 4. 2020

II.                 fáze

sběr žádostí

4. 5. 2020  –  7. 5. 2020

III.               fáze

vyhodnocení  žádostí

 


                      S sebou je nutné přinést rodný list dítěte k ověření data narození a občanský průkaz k doložení trvalého bydliště dítěte,

                       vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte.

                       Dokumenty je možno stáhnout a vytisknout ze stránek naší mateřské školy (tiskopisy naleznete ve formulářích).

                       Vyzvedávání žádostí a Evidenčního listu je možné v pracovní dny od 6.30 – 15.30 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

                    Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

   

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stárkov stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Kritéria přijetí dětí do mateřské školy

1.     Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
(zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

2.     Děti s místem trvalého pobytu v obci Stárkov
(zákon č. 128/200 Sb., o obcích - §2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

3.     Děti podle věku od nejstarších po nejmladší
(zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §4, §5, §33)

4.     Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší

Další doplňková kritéria ovlivňující přijetí dítěte do mateřské školy

1.     Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobí stanoveným pravidelným očkováním – mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle §50 zákona č. 250/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Uvedené ustanovení (povinné očkování) se netýká dětí narozených do 31. 8. 2015 (jedná se o děti, které budou plnit povinnou školní docházku)

2.     Děti se přijímají především k 1. 9. V průběhu školního roku budou děti přijímány pouze, bude-li volná kapacita.

3.     O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, u něhož je dítě registrováno a na základě stávajících místních podmínek.

Ukončení docházky do mateřské školy

Ukončení docházky dítěte ze strany zákonných zástupců je nutné podat ředitelce školy písemně.

Kapacita mateřské školy

Kapacita naší mateřské školy je 24 dětí. Děti se přijímají na základě vyhlášeného „Zápisu dětí do mateřské školy,“ který bude vyhlášen v měsíci květen na základě daných kritérií. V případě volných míst budeme přijímat děti i během školního roku.

 

Tato kritéria nabývají účinnost od 1. 9. 2019 a zároveň se ruší zásady platné do 31. 8. 2019. 

 

Ve Stárkově 1. 9. 2019