Historie mateřské školy

 

 

Historie a prezentace naší mateřské školy

            

Dne 7. dubna 1946 byla otevřena ve Stárkově první česká mateřská škola v budově školy národní na náměstí. Vyučováním byla pověřena V. Růžičková, ale pro malý počet dětí byla školka uzavřena.

Dne 19. dubna 1948 byla znovu mateřská škola otevřena jako jednotřídní, bez stravování v přízemí budovy na náměstí.

Vyučování byla pověřena Alena Gerišerová (později Borůvková) pod vedením ředitele tehdejší obecné školy J. Kašparem. Podmínky pro práci s dětmi nebyly jednoduché – ve třídě nebyla voda, hygienické zařízení bylo nevyhovující, svačiny si děti nosily z domova a na oběd docházely domů. Během následujících let se začaly podmínky zlepšovat.
Školka se přemístila do vyhovujících prostor budovy v I. poschodí.

V roce 1950 bylo zahájeno kolektivní stravování dětí na základní škole a později v zámku, kam děti s učitelkami docházely. 1. ledna 1952 se stala mateřská škola samostatnou
a do funkce ředitelky nastoupila A. Borůvková. V průběhu dalších let dochází k několika úpravám školky a v roce 1956 je školní jídelna nastálo umístěna do budovy mateřské školy.

Během let počet dětí vzrůstal a tak v roce 1965 byla opět zahájena přestavba a zařizovaly se prostory pro jeselní třídu. Kapacita tříd však v silných populačních letech nestačila, a tak některé 6 leté děti musely docházet pouze jednou týdně v odpoledních hodinách na předškolní výchovu.

Základní škola se z této budovy úplně odstěhovala až v roce 1979 a tím byl získán prostor pro ložnici a tělocvičnu ve II. poschodí.

Mateřská škola byla vybavená moderním nábytkem, koberci, záclonami a vhodnými pomůckami pro děti.

Téměř 35 let se o radostné chvíle těch nejmenších a o zlepšování a vybavení školky starala paní ředitelka Borůvková, která v roce 1982 odešla do důchodu a na její místo nastoupila paní Štěpánka Černá.

V tomtéž roce začala další rekonstrukce školky. Vyměnila se okna, dveře, prostor mateřské školky se oddělil od školní jídelny a hlavně dochází k instalaci nového vytápění akumulačními kamny. Veškeré práce byly prováděny za provozu školky a tím výchovná činnost učitelek byla velmi náročná. Odměnou však bylo nové čisté prostředí, kde pokračoval příjemný chod mateřské školy spolu s jeselní třídou.  

 

V září 1986 se mění vedení mateřské školky – Š. Černá se odstěhovala do Náchoda a na její místo přichází Eva Fišerová z Hronova.

Během r. 1987 jsou dokončeny další úpravy uvnitř budovy – výměna hygienického zařízení, obklady stěn v I. poschodí.

Od roku 1988 se začal počet dětí docházejících do mateřské školky a jeslí pomalu, ale jistě snižovat.

V lednu 1992 na vlastní žádost odchází ředitelka Eva Fišerová a na její místo přichází Věra Křičková z Velkého Dřevíče. V červenci odchází z jeslí Z. Martincová a tím končí jeselní oddělení ve Stárkovské školce.

Školní rok 1992 – 93 byl zahájen s jednou třídou mateřské školky a školka působí od té doby jako jednotřídní. Učitelkou se stala dlouholetá pěstounka z jeslí Olga Gultová.

V lednu 2003 se školka stává právním subjektem.

Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy se stává Marie Seidlová, dosavadní ředitelka mateřské školky Věra Křičková se stává statutární zástupkyní školy.

V srpnu 2004 odchází Věra Křičková do školky ve Velkém Dřevíči a na její místo nastupuje Michaela Šrejberová z Rokytníka.

Vzhledem ke stále klesajícímu počtu dětí bylo II. poschodí budovy prakticky nevyužito. Proto dochází k přestavbě a vybudovaly se zde ubytovny pro řidiče a garsonka. Nájem z těchto místností pomáhá hradit dost finančně náročný provoz velké budovy MŠ. V druhém poschodí zůstává pro mateřskou školku tělocvična. Prostory mateřské školky byly vymalovány, přestěhován nábytek, byly zakoupeny nové židle a stolky, byl položen nový koberec,…

V roce 2006 proběhla velká rekonstrukce školní jídelny. Opět provoz mateřské školky nebyl přerušen. Děti docházely na oběd do tábora. Na jaře 2007 začala rekonstrukce zahrady. V roce 2008 začíná rozsáhlá rekonstrukce v MŠ. Jsou postavené nové toalety pro děti i pro personál školky, úklidová místnost, do II. třídy na toalety a do kuchyňky je zavedené nové topení, v kuchyňce na chodbě a u dětí na toaletách bylo umístěné topení do podlahy.
Mateřská škola po dobu rekonstrukce působila V ZŠ – provoz nebyl i přes tak rozsáhlou rekonstrukci přerušen. 

Po 40 letech úspěšné práce v MŠ Stárkov v červenci 2011 odešla do předčasného starobního důchodu Olga Gultová, na její místo nastoupila paní učitelka Nikola Turková.

Na podzim roku 2017 byla dokončena rekonstrukce tělocvičny. Součástí tělocvičny jsou toalety pro děti i dospělé, sprchový kout, přebalovací pult a kuchyňka.

V lednu 2018 k nám nastoupila na místo asistentky pedagoga Natália Mertlíková z Rokytníka. 

Od roku 1992 je naše mateřská škola provozována jako škola jednotřídní s kapacitou 24 dětí.

O děti od 2 let se zde starají dvě učitelky, asistent pedagoga a školnice. V budově mateřské školy je také umístěna školní kuchyně a jídelna, kam docházejí na stravu žáci základní školy ve Stárkově.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - děti s odkladem školní docházky i děti talentované.

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání  ,nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší mateřské školy /zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety a pod./. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjení komunikativních dovedností dětí.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.
Tradicí je spolupráce s okolními MŠ a zdejší ZŠ, se speciálně pedagogickým centrem a pedagogicko psychologickou poradnou, s lékaři a psychology.