Tematický blok naší mateřské školy

 

TÉMATICKÝ BLOK

NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Název tematického bloku:

MOJE ŠKOLKA OD JARA DO ZIMY

 

Témata:

 

1.

Já a moji kamarádi ve školce

2.

Sklízíme plody podzimu, ovoce a zeleninu

3.

Když kamarád stůně

4.

Těšíme se na Ježíška

5.

Paní zima jede

6.

Objevujeme svět kolem sebe

7.

Ententýky tralala - pojedeme do jara

8.

Moje zvířátko – kde má domov

9.

Když všechno kvete

10.

Co už umím

 

 

Náš program je založen na přirozeném a stále se opakujícím rytmickém střídání ročních období a s tím souvisejících tradic a zvyků. Naším cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném spojení člověka s přírodou a společností. Školní program je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Jednotlivá témata obsahují podtémata, která jsou dále rozpracována podle podmínek a věku dětí naší mateřské školy na hry a zábavné činnosti. Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na:

 

A/ Rozvoj osobnosti dítěte:

               

-    rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi,

-    vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho,

-    posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti,

-    vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi,

-    stimuluje rozvoj řeči,

-    seznamuje děti se vším, co je důležité pro život,

-    zdůrazňuje význam vlastních aktivit,

-    je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují,

-    vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne.        

 

B/ Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole:

 

-    usiluje o partnerské vztahy s rodiči,

-    odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a možnost podílet se na činnosti s dětmi,

-    umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy,

-    vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech.

 

C/ Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom:

 

-    jak se děti cítily,

-    co se naučily,

-    co se povedlo, co ne a proč,

-    vede individuální záznamy o dítěti.

 

 

1.       téma: JÁ A MOJI KAMARÁDI VE ŠKOLCE

 

Časový rozsah: ZÁŘÍ

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: kapitola se zaměřuje na seznámení dětí s novým prostředím, s novými situacemi, na život mimo domov.

Vzdělávací oblasti - cíle: odloučit se na určitou dobu od rodičů, rozvoj schopnosti sebeovládání, navazovat kontakty s dospělými, kterým bylo svěřeno do péče.

Činnosti a příležitosti: hry, které pomohou dětem překonat počáteční těžkosti mimo domov.

 

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy.

 

Přivítat všechny děti mateřské školy a připravit jim radostný vstup do nového prostředí.

 

Pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí.

 

Vést děti k navázání kontaktů mezi sebou navzájem.

 

Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.

 

Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole.

 

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, ve školce.

 

Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

 

Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.

 

Příležitosti aktivně se podílet na vytváření společných pravidel, učit se respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití.

 

Učit se orientovat v situaci, pojmenovat různé chování a jednání na základě hry i reálné zkušenosti, postupně si vytvářet vlastní podvědomí o tom co je slušné, a naopak.

 

Dostat prostor ke spolupráci s ostatními dětmi i ke sdílení společné činnosti a hry.

 

 

PODTÉMATA:

-    Školka na nás čeká

-    Našel jsem si kamaráda

-    Tady jsem jako doma

-    Co všechno ve školce děláme

 

 

 

2. téma: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU OVOCE A ZELENINU

 

Časový rozsah: ŘÍJEN

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: říjen je období, kdy lidé sklízejí úrodu, listy na stromech pomalu začínají ztrácet svou zelenou barvu, začíná být větrno a chladno. Dále se zaměříme na péči o své zdraví, rodinné prostředí, na život člověka a jeho potřeby.

Vzdělávací oblasti - cíle: vytváření povědomí o živé a neživé přírodě, o jejich změnách. Umět rozlišit zdravé a nezdravé potraviny.

Činnosti a příležitosti: budeme ochutnávat ovoce a zeleninu, péci štrúdl, připravovat zdravé pokrmy, budeme se učit co je to chladno, že se musíme teple oblékat. Dále budeme vyrábět různé koláže z listí, stříkat barvy kolem listů, hrabat listí na zahradě, poslouchat zvuky ptactva, poznávat zvířata žijící v našem lese, sbírat kaštany, žaludy, řadit je za sebou.

 

Všímat si proměnlivosti počasí a s tím souvisejících změn v přírodě.

 

Chápat, že i přírodu lze vnímat i jako estetický objekt a lze ji také esteticky vyjádřit.

 

Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu.

 

Zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému /pojmovému/. 

 

Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii.

 

Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody.

 

Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou
a jejími plody.

 

Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách.

 

Učí se pojmenovat a rozlišovat barvy, vůně, nálady, rozdílnosti, velikosti, učí se řadit, třídit, uspořádat.

 

Motivovat k vnímání světa a života ve svém okolí.

 

Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.

 

Vnímání přírody na podzim.

 

I les má svůj život, důležitá je úcta k živé přírodě.

 

PODTÉMATA:

-    Vyletěl si pyšný drak

-    Co umí déšť a vítr

-    Stromy na podzim

-    Na zahrádce – barvy ovoce

-    Na poli - zelenina

 

 

                               

 

3. téma: KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ

 

Časový rozsah: LISTOPAD

Věková skupina: 2-7 let

Charakteristika: období, kdy opadávají listy, další rostliny se připravují na zimu a chladné počasí.  V tomto období se zvyšuje absence u dětí.

Vzdělávací oblasti - cíle: osvojení si poznatků o lidském těle, o nemocích. Rozvíjet dovednosti, které budou podporovat zdraví a bezpečnost. Dále se zaměříme na péči o své zdraví, rodinné prostředí, na život člověka a jeho potřeby.

Činnosti a příležitosti: poznávací hry budou děti učit uvědomění si vlastního těla, využití pěti smyslů, co je to rodina, naučí děti péči o své zdraví.

Dále budeme vyrábět různé koláže z listí, stříkat barvy kolem listů, hrabat listí na zahradě, poslouchat zvuky ptactva, poznávat zvířata žijící v našem lese, sbírat kaštany, žaludy, řadit je za sebou.

 

Podporovat dětská přátelství.

 

Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev.

 

Posilovat přirozené poznávací city /zvídavost, radost, zájem…./.

 

Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.

 

Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.

 

Umět rozlišit zdravé a nezdravé potraviny.

 

Dodržování zásad hygieny (mytí rukou, ovoce, zeleniny,…)

 

Poznávání pomocí pěti smyslů. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

 

Vytvářet zdravé životní návyky a postoje.

 

Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému – v dětské herní skupině.

 

Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

 

 

PODTÉMATA:

-    Zdravě jíme – zdravá výživa

-    Moje tělo a zdraví

-    Když kamarád stůně

-    Lidské smysly

-    Advent

 

 

4. téma: TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

 

Časový rozsah: PROSINEC

Věková skupina: 2 - 7 let

Charakteristika: příležitost účastnit se svátků.

Očekávané výstupy - cíle: rozvíjíme u dětí výtvarné schopnosti, fantazii, vnímavost a citlivost. Dále pojem o čase, orientace v čase, matematické pojmy.

Činnosti a příležitosti: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech, soustředit se na činnost, rozvoj estetického vnímání.

 

Rozvíjet užívání všech smyslů.

 

Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí.

 

Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

 

Vytvářet prosociální postoje k druhému / v rodině, v mateřské škole, ve třídě…. /.

 

Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní / např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče i děti/.

 

Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární / např. poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizací a divadelních představení/.

 

Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.

 

Seznamovat se s lidovými tradicemi a koledami.

 

Příležitost k rozvíjení vlastní kreativity, vnímání, citlivosti a citovosti.

 

Úcta k matce, rodině, lidem i věcem.

 

Umět vyjádřit svá přání.

 

 

PODTÉMATA: 

-    Čertoviny

-    Přáníčka a dárečky

-    Jdeme z pohádky do pohádky

-    Veselé Vánoce

 

 

 

 

5. téma: PANÍ ZIMA JEDE

 

Časový rozsah: LEDEN

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: z kapitoly vyzařuje něha a teplo domova.

Vzdělávací oblasti - cíle: rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj fyzické zdatnosti, rozvoj komunikativních dovedností, osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností.

Činnosti a příležitosti: děti se učí pozorovat, objevovat formou pokusů vlastnosti sněhu, ledu, učí se používat pekáče a lopaty, baví se zimními radovánkami. Učí se pojem den, týden, měsíc.

 

Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu.

 

Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu.

 

Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými.

 

Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka.

 

Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení.

 

Rozvíjet základní kulturně společenské postoje.

 

Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

 

Učit se spolupracovat s ostatními, aktivně uplatnit svůj názor a nápad.

 

Získávat zkušenost, že je zajímavé dovídat se nové věci a učit se.

 

Rozvíjet souvislé vyjadřování, trénovat paměť.

 

Umět rozeznat a pojmenovat roční období.

 

Umět rozdělit den na ráno, poledne, večer.

 

Koordinace jemné a hrubé motoriky při oblékání a svlékání.

 

Postup při oblékání.

 

Trénujeme samostatnost a soběstačnost.

 

Umět si poprosit o pomoc.

 

Být trpělivý.

 

 

PODTÉMATA: 

-    My tři králové jdeme k Vám

-     Co děláme celý rok

-    Co děláme celý den

-    Jak se oblékáme v zimě

-    Zimní hry a sporty

                   

 


6. téma: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM SEBE

 

Časový rozsah: ÚNOR

Věková skupina: 2-7 let

Charakteristika: hra je metodou poznání. Objevujeme oceány, moře, řeky, čím a jak můžeme cestovat, oddáváme se fantazii při karnevalovém reji.

Vzdělávací oblasti - cíle: seznamování se světem, práce s globusem a mapou, rozvoj estetického vkusu.

Činnosti a příležitosti: děti se budou hrou učit zábavě, pohybu, a soustředění na jednotlivé pokyny. Tříbí si představivost.

 

Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost.

 

Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti.

 

Vytvářet základy pro práci s informacemi.

 

Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.

 

Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

 

Osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem.

 

Naučit se názvy zvířat žijících v lese. Soucítění se do jejich situace v zimě. Umět jim pomoci.

 

Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškodit a zničit.

 

Vytvářet podvědomí o existenci jiných kultur a národností.

 

Vytvářet podmínky pro základy práce s informací.

 

Přiměřeným způsobem seznámit děti s lidovými tradicemi a zvyky maškarních karnevalů.

 

PODTÉMATA:

 

                  -  Zvířata v zimě

                  -  Karneval

                  -  Čím cestujeme

                  -  Řeky a moře

                  

 

 

7. téma: ENTENÝKY TRALALA – POJEDEME DO JARA

 

Časový rozsah: BŘEZEN

Věková skupina: 2-7 let

Charakteristika: Všechny živé organizmy na zemi potřebují čistý vzduch, vodu a půdu, učíme se opět pozorovat, objevovat a vnímat vlastní životní prostředí.

Vzdělávací oblasti - cíle: vytvoření základů aktivních postojů k životu.

Činnosti a příležitosti: učíme se ochraňovat náš potůček, studánku, rybníček. Vítáme jaro.  Chráníme si tradice – první jarní den.

 

Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce.

 

Rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry.

 

Rozvíjet kultivovaný projev.

 

Posilovat radovat se z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte.

 

Získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci.

 

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.

 

Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

 

Ochrana životního prostředí.

 

Osvojit si jednoduché poznatky o životě některých druhů hmyzu, jeho vývoji a významu v přírodě.

 

Rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému.

 

Příležitost k rozvíjení fantazie, vyjadřování vlastních názorů a zúročení vlastní zkušenosti.

 

 

PODTÉMATA:

 

-   Která zvířata žijí ve volné přírodě

-   Kdo žije u potoků, řek a rybníků

-   Jaro ťuká na vrátka – oslava prvního jarního dne

-   Jarní zahrádka

 

 

8. téma:     MOJE ZVÍŘÁTKO – KDE MÁ DOMOV

 

Časový rozsah: DUBEN

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: Osvojujeme si poznatky potřebné pro vstup do základní školy. Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata. Chráníme přírodu a naší Zemi. Seznámení dětí s tradicí čarodějnic.

Vzdělávací oblasti - cíle: vytvoření základů aktivních postojů k životu.

Činnosti a příležitosti: Příprava na zápis do školy – barvy, počítáme do 10, lidská postava. Milujeme zvířata, poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata. Povídáme si jak chránit naší Zem. Připomínáme si tradici pálení čarodějnic.

 

Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti.

 

Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti.

 

Rozvíjet mluvený projev dítěte.

 

Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti.

 

Cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii.

 

Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomení si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry např. před zápisem).

 

Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem.

 

Učit se chránit bezpečí své i druhých.

Práce s demonstračními obrázky, pojmenovat domácí zvířata, napodobit zvuky.

 

Umět jmenovat a přiřadit mládě k domácímu zvířeti.

 

Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmou základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty.

 

Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách.

 

Kladení otázek a hledání odpovědí na problémy.

 

Učit se novým poznatkům o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování i pokusů.

 

Učit se být citlivé ve vztahu k přírodě, lidem na naší planetě, vnímat, že svět i život na Zemi má svůj řád.

 

Rozvíjet sounáležitost s přírodou, planetou Zemí.

 

Samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky, pocity, úsudky ve vhodně zformulovaných větách.

 

Všímat si přírody kolem nás, uvědomovat si, že na každém z nás záleží, jaký bude svět kolem nás.

 

Seznámení dětí s tradicí Slet čarodějnic, rozvíjení fantazie dětí.

 

Připomínáme tradici Velikonoc.

 

 

PODTÉMATA: 

                  - Půjdu k zápisu

                  - Domácí zvířata

                  - Domácí zvířata a jejich mláďata

                  - Veselé Velikonoce

                  - Žijeme na planetě Zemi

                  - Čarujeme s čarodějnicí

 

 

9. téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE

 

Časový rozsah: KVĚTEN

Věková skupina: 2-7  let

 

Charakteristika: tato kapitola je sestavena ze dvou částí první se bude věnovat rodině a v druhé části se bude děti seznamovat s povoláním, čím bych chtěl (a) být, až budu velký(á).

Vzdělávací oblasti - cíle: vytvořit citové vazby k rodině, v druhé části budeme vytvářet povědomí o tom, že bez práce nejsou koláče.

 Činnosti a příležitosti: učíme se pojmenovat členy rodiny, vytvářet citovou vazbu ke své rodině, budeme si povídat o existenci různých povolání, exkurze na poštu, OÚ, …

Výlet do ZOO – možná účast rodičů.

 

Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech.

 

Rozvíjet jazykové dovednosti  -  výslovnost, přednes, recitace.

 

Vytvářet citové vztahy k rodině.

 

Budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku.

 

Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností.

 

Dostávat prostor k pohybovému i verbálnímu vyjadřování.

 

Uvědomit si, že bez práce nejsou koláče, že nic není zadarmo.

 

Umět si vážit každé práce.

 

Sdílet činnosti se svými kamarády, učit se respektovat pravidla činnosti.

 

Propojení rodiny s činností MŠ, společné aktivity a prožitky dětí, rodičů a všech zaměstnanců MŠ.

 

 

PODTÉMATA:

 

-  Máme se rádi s mámou a tátou

-  Naše maminka má svátek

-  Povolání

-  Zvířata žijící v ZOO

-  Těšíme se na výlet

 

 

 

 

10. téma: CO UŽ UMÍM

 

Časový rozsah: ČERVEN

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: svět kolem nás v nás utužuje představu volného prostoru a přímo vybízí k prozkoumání nepoznaného a k nespoutanému pohybu.

Vzdělávací oblasti - cíle: rozvoj řečových schopností, vytváření základů pro práci s informacemi, umět vyjádřit získané dojmy a prožitky. Vytvářet povědomí o technickém prostředí, ve kterém žijeme, osvojení si poznatků a dovedností.

Činnosti a příležitosti: hry v přírodě, v lese, u vody. Vším si zdokonalíme pohybové schopnosti, osobní růst a další poznávání ze společných zážitky. Prostřednictvím her, otázek, pozorováním, různými prohlídkami, poslechem se naučí děti poznávat dopravní prostředky, zvuky dopravy, co jak funguje, co nám doprava nabízí, rozlišovat dopravní prostředky. Upozornit na nebezpečí, které hrozí o letních prázdninách.

               

Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti.

 

Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka.

 

Dopravní prostředky, značky, pravidla.

 

Vytvářet základy pro práci s informacemi – knihy a obrazový materiál.

 

Osvojit si relativní citovou samostatnost.

 

Ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí.

 

Vytvářet základní kulturní a společenské postoje.

 

Poučení o bezpečnosti v létě u vody, v lese.

 

Práce s globusem, mapou, poznáváme ČR.

 

Samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky, pocity a úsudky ve vhodně zformulovaných větách.

 

 

PODTÉMATA:

- Jak oslavujeme svátek dětí

- Den otců

- Jak se mám chovat na silnici a ulici

- Loučení s předškoláky

- Hurá na prázdniny