Školní matrika

Školní matrika, evidenční list

Činnosti:

1.      Evidence ve školní matrice

2.      Evidenční list dítěte

3.      Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů

 

Jméno a kontaktní údaje správce:

 

Mgr. Marie Seidlová

 

Kontakt: 491 487 126

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

 

František Šedivý

 

 

      1.      Evidence ve školní matrice

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

 

 

 

 

 

 

dítě, žák, student

 

 

 

 

 

 

 

§ 28 ŠZ

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

 

50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

Rodné číslo

Datum narození, pokud není přiděleno rodné číslo

Státní občanství

Místo trvalého pobytu

Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince

Místo pobytu v zahraničí, pokud dítě nepobývá na území ČR

Datum zahájení vzdělávání ve škole

Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole

Vyučovací jazyk

Údaje o zdravotní způsobilosti

Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte

 

                               

Osobní údaje

 

 

Subjekt údajů

 

 

Účel zpracování

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Údaje o znevýhodnění uvedené v § 16 ŠZ

 

 

dítě, žák, student

 

 

 

 

§ 28 ŠZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

Údaje o mimořádném nadání podle § 16 ŠZ

Údaje o podpůrných opatřeních v souladu s § 16 ŠZ

Údaje o závěrech z vyšetření uvedených v doporučení škol. porad. zařízení

Datum ukončení vzdělávání ve škole

Adresa pro doručení písemností

zákonný zástupce

Telefonické spojení

zákonný zástupce

Pojišťovna dítěte

dítě

souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů žáka např. z důvodu potřeby komunikace při úrazu

 

 

 

 

 

 

po dobu docházky dítěte do MŠ

Telefonické spojení

zákonný zástupce

souhlas zákonného zástupce

E-mail

Datová schránka

Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti

zákonný zástupce

souhlas pro uvedení osobních údajů zákonných zástupců v matrice/evidenčním listu dítěte pro účely bezproblémový (např. umožnění styku s dítětem)

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Časový rozsah styku druhého rodiče s dítětem

zákonný zástupce

 

 

        2.      Evidenční list dítěte

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dítě

 

 

 

 

§ 28 ŠZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

Rodné číslo

Datum narození

Státní občanství

Místo trvalého pobytu

Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince

Místo pobytu v zahraničí, pokud dítě nepobývá na území ČR

Národnost

souhlas zákonného zástupce dítěte pro potřeby programů na podporu národnostních menšin

 

 

 

 

 

po dobu docházky dítěte do MŠ

Pojišťovna dítěte

souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů žáka např. z důvodu potřeby komunikace při úrazu

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

   

 

 

 

       otec

 

 

 

 

§ 28 ŠZ

 

 

 

MŠMT, ČŠI, zřizovatel, kontrolní orgány

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

Bydliště, není-li bydlištěm dítěte

Adresa pro doručení písemností

Telefonické spojení

Telefon domů

Telefon do zaměstnání

Mobil

E -mail

Datová schránka

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

 

 

 

 

matka

 

 

 

 

§ 28 ŠZ

 

 

 

MŠMT, ČŠI, zřizovatel, kontrolní orgány

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

Bydliště, není-li bydlištěm dítěte

Adresa pro doručení písemností

Telefonické spojení

Telefon domů

Telefon do zaměstnání

Mobil

E -mail

Datová schránka

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

 

 

 

 

 

 

 

jiná oprávněná osoba

 

souhlas pro uvedení osobních údajů zákonných zástupců v podkladech pro režim dítěte v MŠ (např. vyzvedávání dítěte ze školky, případně informování těchto osob o důležitých opatřeních školy v průběhu vzdělávání)

 

 

 

 

 

 

 

MŠMT, ČŠI, zřizovatel, kontrolní orgány

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

po dobu vzdělávání dítěte

Bydliště, není-li bydlištěm dítěte

Adresa pro doručení písemností

Telefonické spojení

Telefon domů

Telefon do zaměstnání

Mobil

E -mail

Datová schránka

 

 

      3.      Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Označení rámcově vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu

 

 

 

 

 

 

 

 

dítě

 

 

 

 

 

 

§1 a §1a vyhl. č. 364/2005 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

MŠMT, ČŠI, zřizovatel, kontrolní orgány

 

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

(10 let)

Převažující stupeň podpůrného opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení – pokud bylo vydáno

Podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením

Úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání

Organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení

 

Informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Platnost doporučení školského poradenského zařízení

Pohlaví

příloha 1,

část druhá

čl 2 až 5

vyhl. č. 364/2005 Sb.

 

po dobu vzdělávání dítěte

 

Popis technických opatření – elektronicky nebo v listinné podobě.

Popis bezpečnostních a organizačních opatřeních – nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy podle vnitřní směrnic.