Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Činnosti:

1.      Evidence úrazů v knize úrazů

2.      Záznam o úrazu

Jméno a kontaktní údaje správce:

 

Mgr. Marie Seidlová

Kontakt: 491 487 126

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

 

František Šedivý

 

 

         1.      Evidence úrazů v knize úrazů

 

 

 

Osobní údaje

 

 

Subjekt údajů

 

 

Účel zpracování

 

 

Popis tech.

opatření

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

dítě

 

 

§ 29 odst. 2 a 3 ŠZ

 

§ 1 vyhl. č. 64/2005 Sb.

 

 

 

kniha úrazů - elektronicky nebo v listinné podobě

 

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice školy

 

 

 

 

 

evidence v knize úrazů

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

(5 let)

Datum narození

dítě

Popis úrazu

dítě

Popis události, při které k úrazu došlo

dítě

Datum úrazu

dítě

Místo úrazu

dítě

Kým byl úraz ošetřen

další osoba, zaměstnanec

Další údaje, pokud jsou třeba

dítě, další osoba

 

 

             2.      Záznam o úrazu

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

 

 

 

Popis tech.

opatření

 

 

Popis bezpečnost. a organizačních opatření

 

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

 

 

 

    

       dítě

 

 

 

 

 

 

§ 2 a 3 + příloha

vyhl.

č. 64/2005Sb

 

 

 

 

 

kniha úrazů - elektronicky nebo v listinné podobě

 

 

 

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy dle směrnice školy

 

 

 

 

 

 

pojišťovna na základě smlouvy,

ČŠI, zřizovatel,  zákonný zástupce

 

 

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

 

Místo trvalého pobytu

 

Datum narození

 

Popis úrazu

 

Jméno a příjmení

 

zákonný zástupce

 

Místo trvalého pobytu

 

Jméno a příjmení

 

další osoba, svědek

 

Místo trvalého pobytu

 

Jméno a příjmení

zaměstnanec