Organizační řád školy

 

Organizace školního roku 2019/2020

Po dohodě se zřizovatelem, jímž je Město Stárkov a dle vyhlášky č.43/2006 § 3 informuji zákonné zástupce o vyhlášených termínech prázdnin ve školním roce 2019/2020.

       V těchto termínech bude provoz MŠ zcela uzavřen.

Vánoční prázdniny: Po 23. 12. - Pá 3. 1. 2020              

Letní prázdniny: MŠ bude uzavřena po dobu 4 -5 týdnů od poloviny července do poloviny srpna. Přesný termín bude upřesněn nejpozději dva měsíce před plánovaným uzavřením provozu.      

Prázdninový provoz o jarních a letních prázdninách - provoz otevřen: na základě průzkumu zájmu, který proběhne v lednu 2020 pro jarní prázdniny a v dubnu 2020 pro letní prázdniny a po odsouhlasení zřizovatelem.

----------------------------------------------------------------------------------------

Organizační řád školy

Základní škola a Mateřská škola Stárkov

 

Všeobecná ustanovení

 

Článek 1 - Úvodní ustanovení

  • Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Stárkov(dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
  • Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).
  • Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů.  

 

Článek 2 - Postavení a poslání školy

·         Škola byla zřízena jako příspěvková organizace k 1. 1. 2003 zřizovací listinou       vydanou Obcí Stárkov dne 23. 10. 2002

·         Škola je v síti škol vedena pod identifikátorem 650058828.

·         Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, předškolní výchova a stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy.

·         Škola provozuje vedlejší hospodářskou činnost v souladu se zřizovací listinou.

 

 

Organizační členění

 

Článek 3 - Útvary školy a funkční místa

  • V čele školy jako právního subjektu stojí ředitel školy, který odpovídá za plnění úkolů organizace.
  • Škola se člení na útvary: základní škola, mateřská škola, školní jídelna.
  • Vedoucím základní školy je ředitel školy, který dále ustanovuje vedoucí ostatních útvarů. Vedoucí útvarů s souladu s náplní útvarů a v rámci pravomocí stanovených ředitelem školy řídí činnost útvarů a podepisují příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávněni jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce.
  • Náplně útvarů jsou dány příslušnými zákony a vyhláškami.

 

Článek 4 - Organizační schéma školy

 

Ředitel školy

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna

 

Zástupce ředitele pro útvar mateřské školy

Hospodářka

Učitelé

Učitelka

Kuchařky

Třídní učitelé

Domovnice

Skladnice

Vychovatelka školní družiny

 

 

Výchovný poradce – dyslektická asistentka

 

 

Školník

 

 

Uklízečky

 

 

 

 

 

 

Řízení školy – kompetence

 

Článek 5 - Statutární orgán školy

  • Statutárním orgánem školy je ředitel.
  • Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.
  • Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
  • Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.
  • Ředitel školy při výkonu své funkce je dále oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje
   o záležitostech školy, které si vyhradil v rámci své pravomoci.
  • Odpovídá za BOZP, PO a ochranu životního prostředí.

 

Článek 6 - Ostatní vedoucí pracovníci

-Ostatními vedoucími pracovníky jsou: vedoucí učitelka mateřské školy, hospodářka.

-Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí, a jednají jejich jménem. V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni.

-Vedoucí pracovníci jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické
i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností.

-Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy, přípravě, realizaci a hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci řízení školy, na zpracování podkladů pro materiály
a zprávy.

-Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru.

 

Článek 7 - Organizační a řídící normy

1.                                                                                          Organizační řád

2.                                                                                          Školní řády

3.                                                                                          Provozní řády

4.                                                                                          Vnitřní platový předpis

5.                                                                                          Směrnice pro oběh písemností a účetních dokladů

6.                                                                                          Pracovní náplně

7.                                                                                          Další účetní a organizační směrnice

 

Článek 8 – Dokumentace

Škola je povinna vést následující dokumentaci ( § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ) :

·         rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v §147,

·         evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika”),

·         doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

 

 

·         vzdělávací programy podle §4 až 6,

·         výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy,

·         třídní knihu , která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

·         školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,

·         záznamy z pedagogických rad,

·         knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,

·         protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

·         personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

 

 

Funkční členění

 

Článek 9 - Strategie řízení

·         Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

·         Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo:

1.                 klíčové oblasti pracovníka,

2.                 komu je pracovník přímo podřízen,

3.                 jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu,

4.                 o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka,

5.                 co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi,

6.                 v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích,

7.                 jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.

·         Jednotlivé útvary pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru.

 

Článek 10 - Finanční a personální řízení

*0    Účetní a personální agendu vede v plném rozsahu hospodářka školy.

*1    Podklady pro rozhodování ředitele jsou zajišťovány smluvně jinou organizací nebo vedoucími útvarů.

*2    Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně hospodářka školy.

*3    Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje hospodářka školy.

 

Článek 11 - Materiální vybavení

·         O nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí útvarů v rozsahu stanoveném v pracovních náplních.

·         Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí hospodářka školy.

·         Za ochranu evidovaného majetku odpovídají vedoucí útvarů nebo správci kabinetních sbírek.

·         Sklad učebnic a školních potřeb spravuje pracovník pověřený ředitelem školy.

·         Odpisy majetku se řídí platnými právními normami.

 

Článek 12 - Řízení výchovy a vzdělávání

Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a školním řádem.

 

 

Článek 13 - Externí vztahy

§     Ve styku s okolím reprezentují školu především její vedoucí pracovníci.

§     Ve styku s rodiči dětí a žáků jednají jménem školy rovněž učitelé
a vychovatelé školy.

§     Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

 

 

Pracovníci a oceňování práce

 

Článek 14 - Vnitřní principy řízení a oceňování

Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy.

 

Článek 15 - Práva a povinnosti pracovníků

Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem a jeho prováděcími předpisy, pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

 

 

Komunikační a informační systém

 

Článek 16 - Komunikační systém

·         Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně v přesně stanovenou dobu. Ta je stanovena příslušným vedoucím pracovníkem a lze v ní vyřizovat běžné operativní záležitosti.

·         Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásah vedoucího pracovníka nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na stanovenou dobu pro styk s vedoucím pracovníkem.

 

Článek 17 - Informační systém

·         Informace vstupující do školy přichází k řediteli, případně vedoucím útvarů.

·         Ředitel školy nebo vedoucí příslušného útvaru rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.

·         Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem školy.

·         Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují
na informačních tabulích, prostřednictvím školního e-mailu, eventuelně v pedagogické radě.

 

 

Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2007.

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Marie Seidlová

                                                                                              ředitelka školy