Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Stárkov, Stárkov 167, 549 36 Stárkov, okres Náchod

 Č.j.  MŠ ŠVP 2/2019

 Schváleno na pedagogické radě: 30. 8. 2019

 Platnost od: 1. 9. 2019

 Skartační znak: S 10

 

Odloučené pracoviště:

MŠ Stárkov 32, 54936 Stárkov

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Marie Seidlová

Zástupkyně pro mateřskou školu: Mgr. Michaela Šrejberová, DiS.

Učitelka MŠ: Nikola Turková

Asistentka pedagoga: Ing. Natália Mertlíková

Školnice: Věra Urbanová

 

Škola je zřízená jako příspěvková organizace k 1. 1. 2003 zřizovací listinou vydanou Obcí Stárkov dne 23. 10. 2002

Škola je vedena pod identifikátorem 650 058 828

 

Základní škola a  Mateřská škola Stárkov, okres Náchod,

Stárkov 32, 549 36 Stárkov

 Obsah:

 1. Identifikační údaje o škole

 2. Obecná charakteristika školy

 3. Podmínky vzdělávání

 4. Organizace vzdělávání

 5. Charakteristika vzdělávacího programu

 6. Vzdělávací oblasti

 7. Vzdělávací obsah

 8. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

 9. Nadané děti

10. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

11. Evaluační systém

 

1.Identifikační údaje o škole

 

1. Název vzdělávajícího programu:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

„ MOJE ŠKOLKA OD JARA DO ZIMY“

 

2. Název organizace:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STÁRKOV

 

3. Sídlo školky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STÁRKOV 32, 549 36 STÁRKOV

Kancelář: 491 487 123

Škola - ředitelna: 491 487 126

Školní jídelna: 491 487 123

Mateřská škola: 491 614 434

 

IČO:  71009663

 

4. Jméno ředitele školy:

Mgr. Marie Seidlová

 

5. Jméno zástupce ředitele školy pro útvar mateřská škola:

Mgr. Michaela Šrejberová, DiS.

 

6. Zřizovatel:

Obec  Stárkov

MŠ Stárkov patří do právního subjektu. Škola je zřízená jako příspěvková organizace k 1. 1. 2003 zřizovací listinou vydanou Obcí Stárkov dne 23. 10. 2002.

Škola je vedena pod identifikátorem 650 058 828

  

7. stránky: www.ms.zsstarkov.cz

 

2. Obecná charakteristika školy

 

MŠ Stárkov je jednotřídní, kapacita 24 dětí. Nachází se v budově na náměstí. Budova je zateplená, byla provedená výměna oken. Budova je zčásti podsklepená.
V přízemí se nachází šatna dětí, kancelář, kuchyně a jídelna. V prvním patře se nachází dvě třídy, odpočinková místnost pro děti, kuchyňka, sociální zařízení. Ve druhém patře se nachází tělocvična, dva byty, půda.  Zahrada je po rekonstrukci – nové zastřešené pískoviště, altány, provazové centrum.

 

V mateřské škole se nachází v přízemí:       -    šatna pro děti MŠ,

-          školní kuchyně,

-          školní jídelna,

-          sociální zařízení pro kuchařky a žáky ZŠ,

-          kancelář.

V prvním patře:                                              -     I. třída,

-          II. třída (herna),

-          odpočinková místnost,

-          sociální zařízení pro děti a personál MŠ,

-          úklidová místnost.

V druhém patře:                                       -   tělocvična (součástí je kuchyňka, toalety, sprcha),

-          byt pro řidiče,

-          byt OÚ,

-          sociální zařízení.

V podkroví budovy se nachází půda.

 

Prostory venku:                                         - zahrada MŠ 

 

Vybavení I. třídy – část třídy je pokryta kobercem, pod stolky je linoleum. Ve třídě máme 3 nové stolečky, 1 starší stoleček a 12 nových židliček a 12 starších židliček. Stolečky se dají nastavit podle výšky dětí, dále zde máme různé didaktické hračky, hry, stavebnice, vše je na dosah dětí.

Vybavení II. třídy (herna dětí) – v celé místnosti je položen koberec, máme zde  rehab. bazén, molitanové stavebnice, dřevěný obchod, počítač, atd.

Vybavení tělocvičny - máme zde 3 lavičky, 1 dětskou švédskou bednu, 1 trampolínu, 1 kozu na přeskakování, ribstole, …

Součástí tělocvičny je kuchyňka, toalety pro děti i dospělé, sprcha, přebalovací pult.

Hygienické podmínky

Sociální vybavení je bezpečné, zdravotně nezávadné - po celkové rekonstrukci.

K zajištěřádného úklidu a dezinfekce jsou používány schválené prostředky, užívané dle doporučených návodů.

 

3. Podmínky vzdělávání

Výchovně vzdělávací práce s dětmi předškolního věku se řídí zákonem č.561/2004 sbírka o předškolním vzdělávání, zákl., střed., vyš. odborném a jiném vzdělávání – vyhláškou č.43/2006 sbírka o předškolním vzdělávání.

 

1.) Věcné podmínky:

 • Mateřská škola má dostatečné velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznější skupinovým i individuálním činnostem dětí – podíl pedagog. kolektivu na tvorbě nejrůznějších hracích koutků z vl. zdrojů školy.
 • Dětský nábytek, Tv nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí, (lůžka) odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.
 • Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku; dle možností je průběžně obnovováno a doplňováno.
 • Hračky a doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je, děti dobře viděli, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

 Záměry:    

·         Nový nábytek do třídy v horizontu dvou let.

·         Uzamykatelný stůl pro pedagogický personál v horizontu jednoho roku.

·         Dokončit obložení altánů a oprava chaloupky.

·         Zařadit do výchovně vzdělávacího procesu pokusy a experimenty – vytvořit koutky.

·         Postupně vybavovat mateřskou školu hračkami, didaktickými pomůckami
 a sportovním náčiním (zahrada).

·         Novou kuchyňskou linku v horizontu dalších pěti let.

 

2.) Životospráva:

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu).
  Je zachována vhodná skladba jídelní
  čku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla.
 • Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, (aby např. rodiče mohli své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy apod.)
 • Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, činnosti v přírodě jsou přizpůsobovány povětrnostním podmínkám.
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy.
 • V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku či odpočinku je nabízen jiný program namísto odpočinku na lůžku apod.). Děti nejsou donucovány ke spánku na lůžku.
 • Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 Záměry:

·         Vést děti ke zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu.

·         Poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku.

·         Vést děti k pitnému režimu během celého dne.

·         Hledat možnosti posunout oběd na pozdější dobu.

·         Nespaví režim – nadstandardní aktivity.

 

3.) Psychosociální podmínky:

 • Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
 • Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.
 • Pedagogové respektují potřeby dětí (obecné, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem – činnosti dětí jsou přizpůsobeny možnostem pro nutnost jejich čas. prostoru v dané činnosti.
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.
 • Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád.
 • Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte, projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. S dětmi se nemanipuluje, zbytečné organizování dětí se uskutečňuje v nezbytně nutných činnostech (při zachování soukromí na WC, při odchodu na pobyt venku atd.). Při soutěživých činnostech jsou děti vedeny ke zdravé soutěživosti.
 • Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům vůči dětem a podporuje děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí.
 • Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě (autenticky).
 • Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády.

 Záměry:

·         Vytvářet pozitivní klima školy, atmosféru vzájemné důvěry a tolerance.

4.) Organizace chodu MŠ:

 • Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti, zaujatost, časový prostor a jejich potřeby.
 • Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání po celou dobu pobytu v MŠ.
 • Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.
  D
  ěti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp.
 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách..
 • Je respektováno osobní soukromí dětí (vytváření improvizovaných hracích koutků k tomuto účelu), stejně tak i možnost a zájem..
 • Děti, které plní povinnou školní docházku – mají stanovenou povinnost docházet do mateřské školy od 7,45– 11,45 hodin.

Záměry:

·         Vytvářet dětské improvizované hrací koutky.

·         Pokračovat v nadstandardních aktivitách.

 

   Organizace dne v MŠ

6.30

8.00

Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí individuální logopedická péče.

8.00

8.30

Ranní cvičení (relaxační a uvolňovací cvičení).

8.30

9.00

Hygiena, svačina.

9.00

9.20

Didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)
a individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry.

9.20

11.10

Pobyt venku.

11.10

11.50

Hygiena, oběd,hygiena. (čištění zubů září - červen)

11.50

12.30

Odpočinek (nejmladší děti).

Starší děti – Trénink podle B. D. Elkonina.

Mladší děti logopedie + (správné držení těla, správné sezení, držení těla, rozvoj grafomotoriky, rozvoj matematických představ, rozvoj poznání, …).

Zpěváček.

Hokusy, pokusy.

Výtvarníček.

12.30

13.20

Odpočinek, relaxace.

13.30

14.00

Hygiena a svačina.

14.00

15.30

Odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu dětí, pokračování didaktických zacílených činností, pobyt venku).

 

5.) Řízení mateřské školy:

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v Organizačním řádu Základní školy a Mateřské školy Stárkov.

 Ředitelka školy Mgr. Marie Seidlová úzce spolupracuje se zástupkyní školy Mgr. Michaelou Šrejberovou, DiS., společně vypracovávají, řídí, kontrolují a vyhodnocují práci všech zaměstnanců.

 Z výsledků evaluace a kontrol jsou vyvozovány závěry a slouží jako podklad pro další plánování. Pedagogický sbor pracuje jako tým.

 Školní vzdělávací plán je tvořen ve spolupráci s ostatními pedagogy.

 Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Mateřská škola se účastní akcí pořádaných městem Stárkov.

Záměry:

·         Vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RVP PV.

·         Vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom jak se bude dítě cítit v MŠ, rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí.

 

6.) Personální zajištění MŠ: 

Obě učitelky splňují odbornou kvalifikaci. Asistent pedagoga splňuje odbornou kvalifikaci.

Pedagogové se vzdělávají formou DVPP, samostudiem. 

ředitelka: Mgr. Marie Seidlová

zástup. řed. pro mateřskou školu: Mgr. Michaela Šrejberová, DiS. - zaměření logopedie

učitelka: Nikola Turková - zaměření na pohybovou výchovu

asistentka pedagoga: Ing. Natália Mertlíková – výtvarné činnosti

školnice: Věra Urbanová

vedoucí kuchařka: Ivona Winterová

kuchařka: Lenka Urbaníková

Záměry:

·         Motivovat zaměstnance školy k dalšímu vzdělávání a k sebevzdělávání.

·         Podporovat týmovou spolupráci.

·         Vytvářet pozitivní klima školy.

     Aplikovat v praxi zkušenosti z odborných seminářů.

 

7.) Spoluúčast rodičů: 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí – včetně doby adaptačního procesu.

Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje – individ. kontakty s rodiči; info. nástěnek, webových stránek.

Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji osobnosti dítěte. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis (odborná literatura, časopisy), beseda s pracovnicí PPP, ad.
Spole
čné setkání s rodičovskou veřejností. Konzultace učitelek s rodiči ohledně adaptačního procesu nově přijatých dětí.

Úzká spolupráce s rodiči u dítěte vyžadující zvláštní péči.

 

 Záměry:

·         Vytvářet atmosféru vzájemné důvěry.

·         Stát se mateřskou školu vstřícnou, přátelskou a otevřenou široké veřejnosti.

·         Spolupráce s rodiči na úseku výchovně vzděl. práce s dětmi, zapojování rodičů do společných činností s dětmi („plnění domácích úkolů“) zejména s dětmi předškolního věku.

·         Spolupráce na úseku přípravy dětí na vstup do 1. tř. ZŠ.

·         Společná setkání s dětmi ve třídách – program dětí, akademie, ad.

·         Pokračovat v kvalitě vytvořeného informačního systému (webové stránky).

 

8) Bezpečnostní podmínky školy

Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností:

1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

2. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

3. Nesmí odejít od dětí!!! Při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.

4. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.

5. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.

6. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí.
Upozor
ňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je v tělocvičně řadí v pořádku.

7. Při převlékání v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.

8. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.
Dít
ě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte (může být stále, na určité časové období).

 

Opatření při pobytu dětí venku:

1. Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše:

a) 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let,

b) 15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do 3 let,

c) 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od dvou do 3 let.

2. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, či jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

3. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě.

 

Záznam o úraze:

1. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakýmkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte.

2. Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní vedoucí učitelka. Protokol o úraze (3x).

  

4.Organizace vzdělávání

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stárkov stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole ve Stárkově. (Směrnice k přijímání a ukončování předškolního vzdělávání).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu v měsíci květnu (termín dle zákona bude stanoven v období mezi 2. 5. – 16. 5.).

 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

 

KONCEPCE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

Koncepcí naší mateřské školy je využívat moderní, vědecky ověřené techniky a přístupy. Ve školce máme zařazený trénink jazykových schopností podle B. D. Elkonina. Je určen především předškolním dětem. Rozvijí fonematické uvědomování u dětí, dále podporuje spolupráci mezi dětmi a rozvijí kritické myšlení. Další náš směr je efektivně zvyšovat využívání mozkové kapacity pomocí speciálního cvičení – NTC Learning. Do vzdělávání zařazujeme prvky z Hejného metody. Díky těmto aktivitám bychom se rádi zapojili do projektu spolupracující s Mensou.

Naším cílem je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání.

Dále bychom chtěli zlepšovat prostředí v mateřské škole – např. nový nábytek do třídy, kuchyňská linka, nové prvky na zahradu. 

POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Ve vzdělávání nadaných a talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které vedou učitelky MŠ /výtvarný a pracovní/. Děti jsou seznamovány s počítačem, kde si mohou zvolit různé výukové programy pro děti předškolního věku a hravou formou se seznamují s prací na počítači.

Dětem s vadami řeči je věnována individuální zvýšená péče - logopedická prevence a cvičení výslovnosti.

S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vypracovány na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity /např. společné akce rodičů a dětí, výlety, besídky, návštěvy divadelních představení, rozvíjení spolupráce s okolními mateřskými školami apod./, které organizujeme v průběhu celého roku.

 

6. Vzdělávací oblasti

 

I.Dítě a jeho tělo

oblast: biologická

Vzdělávací cíle: Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte.
Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebe obslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.

 

II.Dítě a jeho psychika

oblast: psychologická

Vzdělávací cíle: Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebe nahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

 

III.Dítě a ten druhý

oblast: interpersonální

Vzdělávací cíle: Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

 

IV.Dítě a společnost

oblast: sociálně kulturní

Vzdělávací cíle: Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

 

V.Dítě a svět

oblast: environmentální /životní prostředí, okolí člověka/

Vzdělávací cíle: Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte kživotnímu prostředí.

 

Činnosti a příležitosti vedoucí k průběžným vzdělávacím cílům

 

·             příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí,

·             příležitost poznávat hodnotu věcí i lidské práce,

·             příležitost uvědomovat si, že ne všichni lidé se chovají „správně“, že se mohou chovat neočekávaně, nevkusně i hrubě a ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, poučení, jak se v takovém případě chovat a jak se chránit,

·             příležitost podílet se na vymezení společných hodnot a jasných, smysluplných a co do počtu přiměřených pravidel soužití ve třídě,

·             přípravy společných zábav a slavností /zvyky, tradice, oslavy, sportovní akce, kulturní programy apod./.

·             sebe obslužné činnosti,

·             situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu,

·             sympatizující a přijímací prostředí, vstřícná a citlivá komunikace,

·             činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu,

·             podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí,

·             přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu,

·      činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující / umožňující/ samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení,

·             příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání,

·             cvičení organizačních schopností,

·             hry na téma rodiny, přátelství,

·             sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte,

·             dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování /vstřícná komunikace, ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí/,

·             sociální a interaktivní hry,

·             společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření,

·             kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách,

·             společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému,

·             podpora dětských přátelství,

·             hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého,

·             hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor,

·             hra a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých,

·             četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi.

 

 

Specifické vzdělávací cíle naší mateřské školy

 

 

·             rozvoj pozitivních citů dítěte na vztahu k sobě / uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti /,

·             rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí,

·             rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky,

·             získání schopností řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci,

·             rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem,

·             posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému / v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině apod./,

·             vytváření prosociálních postojů k druhému / rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod./,

·             ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými,

·             rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,

·             vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách,

·             rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství / ke třídě, k rodině, k ostatním dětem/, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané,

·             osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů.

 

Co děláme během dne:

·         školka se pro nás otvírá v 6,30 ráno a my si můžeme hrát,

·         hrajeme si s hračkami, které si sami vybereme,

·         kreslíme, modelujeme, vystřihujeme, lepíme, skládáme různé puzzle, kostky

·         8,30 – 9,00 svačíme,

·         po svačině se svoláváme do ranního kruhu písničkami:

„ Velké kolo uděláme“, nebo „ Kolo, kolo,“

·         zdravíme se pohlazením a vyslovením jména kamaráda, který sedí vedle,

·         vyprávíme si, čteme, rytmizujeme, zpíváme, recitujeme, hrajeme na Orffovy nástroje, provádíme dechová a logopedická cvičení,

·         máme malý tělocvik ve třídě, často využíváme tělocvičnu ve 2. patře kde skáčeme, běháme, tancujeme, cvičíme zdravotní cviky, posilovací cviky a protahovací cviky, hrajeme pohybové hry, cvičíme na nářadí i s náčiním, relaxujeme,

·         jdeme ven na procházku nebo na školní zahradu,

·         v 11,10 – 11,45 nás čeká oběd,

·         po obědě odpočíváme, posloucháme pohádku,

·         po odpočinku nás čeká svačinka,

·         a po svačině si opět hrajeme, dokud pro nás nepřijde maminka nebo tatínek.

 

Náš pitný režim:

·         můžeme pít, kdy chceme a kolik potřebujeme,

·         pijeme z hrníčků a ty potom odnášíme do kuchyňky na opláchnutí,

·         použitý hrníček školnice nebo kuchařka opláchne vodou,

·         čistý hrníček vrátí školnice zpět do třídy na připravený tác.

 

7. Vzdělávací obsah

 

TÉMATICKÝ BLOK

NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Název tematického bloku:

MOJE ŠKOLKA OD JARA DO ZIMY

 

Témata:

1.

Já a moji kamarádi ve školce

2.

Sklízíme plody podzimu, ovoce a zeleninu

3.

Když kamarád stůně

4.

Těšíme se na Ježíška

5.

Paní zima jede

6.

Objevujeme svět kolem sebe

7.

Ententýky tralala - pojedeme do jara

8.

Moje zvířátko – kde má domov

9.

Když všechno kvete

10.

Co už umím

 

 

Náš program je založen na přirozeném a stále se opakujícím rytmickém střídání ročních období a s tím souvisejících tradic a zvyků. Naším cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném spojení člověka s přírodou a společností. Školní program je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Jednotlivá témata obsahují podtémata, která jsou dále rozpracována podle podmínek a věku dětí naší mateřské školy na hry a zábavné činnosti. Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na:

 

A/ Rozvoj osobnosti dítěte:

           

-    rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi,

-    vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho,

-    posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti,

-    vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi,

-    stimuluje rozvoj řeči,

-    seznamuje děti se vším, co je důležité pro život,

-    zdůrazňuje význam vlastních aktivit,

-    je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují,

-    vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne.     

 

B/ Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole:

 

-    usiluje o partnerské vztahy s rodiči,

-    odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a možnost podílet se na činnosti s dětmi,

-    umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy,

-    vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech.

 

C/ Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom:

 

-    jak se děti cítily,

-    co se naučily,

-    co se povedlo, co ne a proč,

-    vede individuální záznamy o dítěti.

 

 

1.      téma: JÁ A MOJI KAMARÁDI VE ŠKOLCE

 

Časový rozsah: ZÁŘÍ

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: kapitola se zaměřuje na seznámení dětí s novým prostředím, s novými situacemi, na život mimo domov.

Vzdělávací oblasti - cíle: odloučit se na určitou dobu od rodičů, rozvoj schopnosti sebeovládání, navazovat kontakty s dospělými, kterým bylo svěřeno do péče.

Činnosti a příležitosti: hry, které pomohou dětem překonat počáteční těžkosti mimo domov.

 

 Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy.

 Přivítat všechny děti mateřské školy a připravit jim radostný vstup do nového prostředí.

 Pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí.

 Vést děti k navázání kontaktů mezi sebou navzájem.

 Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.

 Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole.

 Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, ve školce.

 Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

 Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.

 Příležitosti aktivně se podílet na vytváření společných pravidel, učit se respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití.

 Učit se orientovat v situaci, pojmenovat různé chování a jednání na základě hry i reálné zkušenosti, postupně si vytvářet vlastní podvědomí o tom co je slušné, a naopak.

 Dostat prostor ke spolupráci s ostatními dětmi i ke sdílení společné činnosti a hry.

 Klíčové kompetence:

·         Učí se poznávat nové kamarády, soužití v heterogenním kolektivu..

·         Učí se poznávat své místo, značku.

·         Spolupodílí se na společných rozhodnutích.

·         Přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti.

·         Dodržuje vysvětlená dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim.

·         Jezdí na výlety, exkurze.

·         Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.

 

PODTÉMATA:

-    Školka na nás čeká

-    Našel jsem si kamaráda

-    Tady jsem jako doma

-    Co všechno ve školce děláme

 

 

2. téma: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU OVOCE A ZELENINU

 

Časový rozsah: ŘÍJEN

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: říjen je období, kdy lidé sklízejí úrodu, listy na stromech pomalu začínají ztrácet svou zelenou barvu, začíná být větrno a chladno. Dále se zaměříme na péči o své zdraví, rodinné prostředí, na život člověka a jeho potřeby.

Vzdělávací oblasti - cíle: vytváření povědomí o živé a neživé přírodě, o jejich změnách. Umět rozlišit zdravé a nezdravé potraviny.

Činnosti a příležitosti: budeme ochutnávat ovoce a zeleninu, péci štrúdl, připravovat zdravé pokrmy, budeme se učit co je to chladno, že se musíme teple oblékat. Dále budeme vyrábět různé koláže z listí, stříkat barvy kolem listů, hrabat listí na zahradě, poslouchat zvuky ptactva, poznávat zvířata žijící v našem lese, sbírat kaštany, žaludy, řadit je za sebou.

 

Všímat si proměnlivosti počasí a s tím souvisejících změn v přírodě.

 Chápat, že i přírodu lze vnímat i jako estetický objekt a lze ji také esteticky vyjádřit.

 Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu.

 Zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému /pojmovému/. 

 Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii.

 Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody.

 Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody.

 Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách.

 Učí se pojmenovat a rozlišovat barvy, vůně, nálady, rozdílnosti, velikosti, učí se řadit, třídit, uspořádat.

 Motivovat k vnímání světa a života ve svém okolí.

 Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.

 Vnímání přírody na podzim.

 I les má svůj život, důležitá je úcta k živé přírodě.

 Klíčové kompetence:

·         Umí pojmenovat a poznat ovoce i exotické.

·         Umí pojmenovat a poznat zeleninu.

·         Umí rozlišit rozdíl mezi ovocem a zeleninou.

·         Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

·         Umí překonávat překážky.

·         Má upevněné základní hygienické návyky – mytí rukou po použití toalety, před každým jídlem.

·         Má upevněné sebeobslužné návyky.

·         Má povědomí o změnách v přírodě.

 

PODTÉMATA:

-    Vyletěl si pyšný drak

-    Co umí déšť a vítr

-    Stromy na podzim

-    Na zahrádce – barvy ovoce

-    Na poli - zelenina

 

 

3. téma: KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ

 

Časový rozsah: LISTOPAD

Věková skupina: 2-7 let

Charakteristika: období, kdy opadávají listy, další rostliny se připravují na zimu a chladné počasí.  V tomto období se zvyšuje absence u dětí.

Vzdělávací oblasti - cíle: osvojení si poznatků o lidském těle, o nemocích. Rozvíjet dovednosti, které budou podporovat zdraví a bezpečnost. Dále se zaměříme na péči o své zdraví, rodinné prostředí, na život člověka a jeho potřeby.

Činnosti a příležitosti: poznávací hry budou děti učit uvědomění si vlastního těla, využití pěti smyslů, co je to rodina, naučí děti péči o své zdraví.

Dále budeme vyrábět různé koláže z listí, stříkat barvy kolem listů, hrabat listí na zahradě, poslouchat zvuky ptactva, poznávat zvířata žijící v našem lese, sbírat kaštany, žaludy, řadit je za sebou.

 

 Podporovat dětská přátelství.

 Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev.

 Posilovat přirozené poznávací city /zvídavost, radost, zájem…./.

 Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.

 Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.

 Umět rozlišit zdravé a nezdravé potraviny.

 Dodržování zásad hygieny (mytí rukou, ovoce, zeleniny,…)

 Poznávání pomocí pěti smyslů. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

 Vytvářet zdravé životní návyky a postoje.

 Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému – v dětské herní skupině.

 Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

 

 Klíčové kompetence:

·         Rozumí celistvému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí.

·         Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou.

·         Dovede řešit problémy a řeší je.

·         Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života.

·         Posiluje duševní odolnost.

·         Umí koordinovat pohyb, umí napodobit jednoduchý pohyb, umí sladit pohyb s rytmem hudby.

·         Koordinuje své pohyby, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nůžkami, modelovací hmotou ad.).

·         Zachovává správné držení těla.

·         Vnímá a rozlišuje pomocí smyslů.

·         Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce.

·         Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech.

·         Pečovat o svoji hygienu – toaleta, mytí rukou, čištění zubů.

·         Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. 

·         Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí.

·         Konflikty řeší dohodou.

 

PODTÉMATA:

-    Zdravě jíme – zdravá výživa

-    Moje tělo a zdraví

-    Když kamarád stůně

-    Lidské smysly

-    Advent

 

  

4. téma: TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

 

Časový rozsah: PROSINEC

Věková skupina: 2 - 7 let

Charakteristika: příležitost účastnit se svátků.

Očekávané výstupy - cíle: rozvíjíme u dětí výtvarné schopnosti, fantazii, vnímavost a citlivost. Dále pojem o čase, orientace v čase, matematické pojmy.

Činnosti a příležitosti: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech, soustředit se na činnost, rozvoj estetického vnímání.

 

Rozvíjet užívání všech smyslů.

 Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí.

 Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

 Vytvářet prosociální postoje k druhému / v rodině, v mateřské škole, ve třídě…. /.

 Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní / např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče   i děti/.

 Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární / např. poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizací a divadelních představení/.

 Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.

 Seznamovat se s lidovými tradicemi a koledami.

 Příležitost k rozvíjení vlastní kreativity, vnímání, citlivosti a citovosti.

 Úcta k matce, rodině, lidem i věcem.

 Umět vyjádřit svá přání.

 Klíčové kompetence:

·         Umí reprodukovat básničku, text.

·         Rytmizuje slova a říkadla, vymýšlí rýmy, umí se podepsat.

·         Umí reprodukovat text v pohádce, zpívá písně, umí zahrát jednoduchý doprovod na Orffovy nástroje.

·         Umí vyřídit jednoduchý vzkaz.

·         Rozpozná a ohodnotí vhodné a nevhodné chování a vztahy, umí zhodnotit a poznat hlavní postavy v jednotlivých pohádkách a jejich charakter.

·         Hraje společné námětové hry, umí rozdělit jednotlivé role.

·        Umí se orientovat v čase - dnes, včera, zítra, …

·        Ví, že se si po sobě uklízíme hračky, ví, kam hračka patří, ukládá hračky na své místo.

·        Vyjadřuje své pocity a pažní.

·        Dokáže naslouchat druhé osobě.

 

 PODTÉMATA: 

-    Čertoviny

-    Přáníčka a dárečky

-    Jdeme z pohádky do pohádky

-    Veselé Vánoce

 

  

5. téma: PANÍ ZIMA JEDE

 

Časový rozsah: LEDEN

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: z kapitoly vyzařuje něha a teplo domova.

Vzdělávací oblasti - cíle: rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj fyzické zdatnosti, rozvoj komunikativních dovedností, osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností.

Činnosti a příležitosti: děti se učí pozorovat, objevovat formou pokusů vlastnosti sněhu, ledu, učí se používat pekáče a lopaty, baví se zimními radovánkami. Učí se pojem den, týden, měsíc.

 

 Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu.

 Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu.

 Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými.

 Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka.

 Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení.

 Rozvíjet základní kulturně společenské postoje.

 Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

 Učit se spolupracovat s ostatními, aktivně uplatnit svůj názor a nápad.

 Získávat zkušenost, že je zajímavé dovídat se nové věci a učit se.

 Rozvíjet souvislé vyjadřování, trénovat paměť.

 Umět rozeznat a pojmenovat roční období.

 Umět rozdělit den na ráno, poledne, večer.

 Koordinace jemné a hrubé motoriky při oblékání a svlékání.

 Postup při oblékání.

 Trénujeme samostatnost a soběstačnost.

 Umět si poprosit o pomoc.

 Být trpělivý.

 

 Klíčové kompetence:

·        Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět všem jevům, věcem a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

·        Problémy řeší na základě vlastní zkušenosti, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení, hledá různé cesty, varianty a možnosti.

·        Pracuje s knihami, encyklopediemi.

·        Experimentuje se sněhem, ledem.

·        Překonává přírodní překážky.

·        Rozpoznává vhodné a nevhodné oblékání.

 

PODTÉMATA: 

-    My tři králové jdeme k Vám

-     Co děláme celý rok

-    Co děláme celý den

-    Jak se oblékáme v zimě

-    Zimní hry a sporty

                   

 

6. téma: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM SEBE

 

Časový rozsah: ÚNOR

Věková skupina: 2-7 let

Charakteristika: hra je metodou poznání. Objevujeme oceány, moře, řeky, čím a jak můžeme cestovat, oddáváme se fantazii při karnevalovém reji.

Vzdělávací oblasti - cíle: seznamování se světem, práce s globusem a mapou, rozvoj estetického vkusu.

Činnosti a příležitosti: děti se budou hrou učit zábavě, pohybu, a soustředění na jednotlivé pokyny. Tříbí si představivost.

 

 Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost.

 Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti.

 Vytvářet základy pro práci s informacemi.

 Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.

 Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

 Osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem.

 Naučit se názvy zvířat žijících v lese. Soucítění se do jejich situace v zimě. Umět jim pomoci.

 Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškodit a zničit.

 Vytvářet podvědomí o existenci jiných kultur a národností.

 Vytvářet podmínky pro základy práce s informací.

 Přiměřeným způsobem seznámit děti s lidovými tradicemi a zvyky maškarních karnevalů.

 

Klíčové kompetence:

·         Pracuje s lupou, globusem, mapou.

·         Umí pomáhat slabším, je empatický.

·         Zná dopravní prostředky, umí je rozpoznávat vizuálně.

·         Pojmenovává věci kolem sebe, všímá si rozdílů.

·         Hraje pantomimu.

 

PODTÉMATA:

                  -  Zvířata v zimě

                  -  Karneval

                  -  Čím cestujeme

                  -  Řeky a moře

                  

 

7. téma: ENTENÝKY TRALALA – POJEDEME DO JARA

 

Časový rozsah: BŘEZEN

Věková skupina: 2-7 let

Charakteristika: Všechny živé organizmy na zemi potřebují čistý vzduch, vodu a půdu, učíme se opět pozorovat, objevovat a vnímat vlastní životní prostředí.

Vzdělávací oblasti - cíle: vytvoření základů aktivních postojů k životu.

Činnosti a příležitosti: učíme se ochraňovat náš potůček, studánku, rybníček. Vítáme jaro.  Chráníme si tradice – první jarní den.

 

 Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce.

 Rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry.

 Rozvíjet kultivovaný projev.

 Posilovat radovat se z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte.

 Získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci.

 Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.

 Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

 Ochrana životního prostředí.

 Osvojit si jednoduché poznatky o životě některých druhů hmyzu, jeho vývoji a významu v přírodě.

 Rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému.

 Příležitost k rozvíjení fantazie, vyjadřování vlastních názorů a zúročení vlastní zkušenosti.

 Klíčové kompetence:

·         Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

·         Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

·         Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.

 

PODTÉMATA:

-   Která zvířata žijí ve volné přírodě

-   Kdo žije u potoků, řek a rybníků

-   Jaro ťuká na vrátka – oslava prvního jarního dne

-   Jarní zahrádka

 

  

8. téma:     MOJE ZVÍŘÁTKO – KDE MÁ DOMOV

 

Časový rozsah: DUBEN

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: Osvojujeme si poznatky potřebné pro vstup do základní školy. Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata. Chráníme přírodu a naší Zemi. Seznámení dětí s tradicí čarodějnic.

Vzdělávací oblasti - cíle: vytvoření základů aktivních postojů k životu.

Činnosti a příležitosti: Příprava na zápis do školy – barvy, počítáme do 10, lidská postava. Milujeme zvířata, poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata. Povídáme si jak chránit naší Zem. Připomínáme si tradici pálení čarodějnic.

 

 Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti.

 Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti.

 Rozvíjet mluvený projev dítěte.

 Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti.

 Cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii.

 Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomení si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry např. před zápisem).

 Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem.

 Učit se chránit bezpečí své i druhých.

 Práce s demonstračními obrázky, pojmenovat domácí zvířata, napodobit zvuky.

 Umět jmenovat a přiřadit mládě k domácímu zvířeti.

 Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmou základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty.

 Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách.

 Kladení otázek a hledání odpovědí na problémy.

 Učit se novým poznatkům o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování i pokusů.

 Učit se být citlivé ve vztahu k přírodě, lidem na naší planetě, vnímat, že svět i život na Zemi má svůj řád.

 Rozvíjet sounáležitost s přírodou, planetou Zemí.

 Samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky, pocity, úsudky ve vhodně zformulovaných větách.

 Všímat si přírody kolem nás, uvědomovat si, že na každém z nás záleží, jaký bude svět kolem nás.

 Seznámení dětí s tradicí Slet čarodějnic, rozvíjení fantazie dětí.

 Připomínáme tradici Velikonoc.

 

 Klíčové kompetence:

·        Vypráví o obrázku, knize, časopisu, reprodukuje text, vymýšlí hádanky a dokončuje příběh.

·        Umí rozpoznat zvířata a jejich mláďata.

·         Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje – práce s encyklopedií.

·         Upřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti – pracovní listy – počet, více x méně, velký x malý, první x poslední, …

·         Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky – rozhovor nad obrázky, vyprávění zážitků, dramatizace pohádky.

·         Samostatně se rozhoduje o svých činnostech, výběr individuální nebo skupinové práce – modelování, skládání puzzle, stavba statku.

·         Dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznat své slabé stránky – to co umí, využívá, co neumí, pomocí motivace učitelky se v této oblasti rozvíjí a zdokonaluje.

·         Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.

 

PODTÉMATA: 

                  - Půjdu k zápisu

                  - Domácí zvířata

                  - Domácí zvířata a jejich mláďata

                  - Žijeme na planetě Zemi

                  - Čarujeme s čarodějnicí

 

 

9. téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE

 

Časový rozsah: KVĚTEN

Věková skupina: 2-7  let

 

Charakteristika: tato kapitola je sestavena ze dvou částí první se bude věnovat rodině a v druhé části se bude děti seznamovat s povoláním, čím bych chtěl (a) být, až budu velký(á).

Vzdělávací oblasti - cíle: vytvořit citové vazby k rodině, v druhé části budeme vytvářet povědomí o tom, že bez práce nejsou koláče.

 Činnosti a příležitosti: učíme se pojmenovat členy rodiny, vytvářet citovou vazbu ke své rodině, budeme si povídat o existenci různých povolání, exkurze na poštu, OÚ, …

Výlet do ZOO – možná účast rodičů.

 Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech.

 Rozvíjet jazykové dovednosti  -  výslovnost, přednes, recitace.

 Vytvářet citové vztahy k rodině.

 Budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku.

 Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností.

 Dostávat prostor k pohybovému i verbálnímu vyjadřování.

 Uvědomit si, že bez práce nejsou koláče, že nic není zadarmo.

 Umět si vážit každé práce.

 Sdílet činnosti se svými kamarády, učit se respektovat pravidla činnosti.

 Propojení rodiny s činností MŠ, společné aktivity a prožitky dětí, rodičů a všech zaměstnanců MŠ.

 Klíčové kompetence:

·         Učí se zpívat, recitovat, reprodukovat text.

·         Zná členy své rodiny, ví, kam patří.

·         Má povědomí o nebezpečí od neznámých osob.

·         Učí se k úctě k dospělým i k sobě samým.

·         Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí.

·         Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku.

·         Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími.

·         Bez ostychu vypráví o svém prožitku s kamarády či dospělými.

·         Učí se k úctě k dospělým, ke stáří i k sobě samým.

·         Ví, kde pracují jeho rodiče, rozeznává některá povolání, uvědomuje si význam rčení, že bez práce nejsou „koláče.“

·         Jede na výlet.

·         Umí rozeznat a pojmenovat některá zvířata, která žijí v ZOO.

 

PODTÉMATA:

-  Máme se rádi s mámou a tátou

-  Naše maminka má svátek

-  Povolání

-  Zvířata žijící v ZOO

-  Těšíme se na výlet

 

 

10. téma: CO UŽ UMÍM

 

Časový rozsah: ČERVEN

Věková skupina: 2-7 let

 

Charakteristika: svět kolem nás v nás utužuje představu volného prostoru a přímo vybízí k prozkoumání nepoznaného a k nespoutanému pohybu.

Vzdělávací oblasti - cíle: rozvoj řečových schopností, vytváření základů pro práci s informacemi, umět vyjádřit získané dojmy a prožitky. Vytvářet povědomí o technickém prostředí, ve kterém žijeme, osvojení si poznatků a dovedností.

Činnosti a příležitosti: hry v přírodě, v lese, u vody. Vším si zdokonalíme pohybové schopnosti, osobní růst a další poznávání ze společných zážitky. Prostřednictvím her, otázek, pozorováním, různými prohlídkami, poslechem se naučí děti poznávat dopravní prostředky, zvuky dopravy, co jak funguje, co nám doprava nabízí, rozlišovat dopravní prostředky. Upozornit na nebezpečí, které hrozí o letních prázdninách.

           

 Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti.

 Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka.

 Dopravní prostředky, značky, pravidla.

 Vytvářet základy pro práci s informacemi – knihy a obrazový materiál.

 Osvojit si relativní citovou samostatnost.

 Ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí.

 Vytvářet základní kulturní a společenské postoje.

 Poučení o bezpečnosti v létě u vody, v lese.

 Práce s globusem, mapou, poznáváme ČR.

 Samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky, pocity a úsudky ve vhodně zformulovaných větách.

 Klíčové kompetence:

·         Je zvídavé, má touhu poznávat.

·         Uvědomovat si jaké činnosti jsou nebezpečné – v lese, v přírodě a u vody.

·         Zvládá číselnou řadu, rozlišuje vpravo x vlevo, nahoře x dole, porovnává, srovnává, řadí.

·         Umí smysluplně vyjadřovat své myšlenky, pocity, umí odpovídat ve větách.

·         Vybírá si činnosti, které mu vyhovují, radí se s kamarádem, požádá o pomoc, sám pomoc nabízí.

 

PODTÉMATA:

-  Jak oslavujeme svátek dětí

-  Den otců

- Jak se mám chovat na silnici a ulici

- Loučení s předškoláky

- Hurá na prázdniny

 

8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám a možnostem.

 

Podmínky vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním

Vzdělávání dětí ze socio–kulturně znevýhodňujícího prostředí, děti s oslabeným rodinným zázemím či děti, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV.

Snížená sociální adaptabilita těchto dětí či zvýšená potřeba výchovy a vzdělávání v některé oblasti vyžaduje úpravu vzdělávacího obsahu i podmínek vzdělávání. V mateřské škole jsou uplatňovány speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí.

Podpůrná opatření:

     Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává mateřská škola pro dítě od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě úprav ve vzdělávání, které jsou realizovány podle vzdělávacích potřeb dítěte, nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen zákonný zástupce dítěte a všichni učitelé. Obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Mateřská škola vyhodnocuje naplňování cílů PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.

     Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

 Záměry:

Vytvářet podmínky umožňující integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

9. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

RVP PV umožňuje, aby třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí.
Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři vzdělávací nabídky.

 

Specifika mimořádně nadaných dětí:

·         dítě svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky,

·         sklon k perfekcionalismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní,

·          vlastní pracovní tempo,

·         tendence vytvářet vlastní pravidla,

·         malá ochota spolupracovat s kolektivem,

·         vlastní způsob řešení úkolů.

Individualizace a vnitřní diferenciace mimořádně nadaných dětí:

·         individuální vzdělávací plán,

·         zadávání specifických úkolů,

·         rozšiřování vzdělávacího obsahu, poskytovat více, hlubší informace.

 Záměry:

Podporovat v maximální možné míře rozvoj schopností a dovedností mimořádně nadaných dětí.

10. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Školního vzdělávacího programu pro děti od dvou do tří let

 Děti ve věku 2 let jsou otevřené hraní, vzdělávání a navazování kontaktů s vrstevníky.
 Na základě zkušeností nabízíme program pro děti mezi 2. a 3. rokem, který je postaven na:

·        chápajícím a láskyplném přístupu dospělých k dětem,

·         prostředí přizpůsobeném dvouletým dětem,

·         bezpečné, strukturované pro jasnou orientaci a vhodné k učení základních návyků pořádku a řádu,        

            sebeobsluhy,

·         dvouleté děti mají vymezené bezpečné místečko ve třídě, které je součástí celku,

·         část programu společnou s dětmi staršími,

·         program hraní, vzdělávání a podpory rozvoje dvouletých dětí,

·         výtvarné, hudební, tělesné činnosti uzpůsobené dětem mladším tří let,

·         pomůcky, hračky a materiál pro dvouleté děti,

·         podmínky pro sebeobsluhu dvouletých dětí,

·        přístup k dětským záchodům a umyvadlům, vše důležité ve výšce a velikosti pro malé děti, možnost využití nočníku,

·         podpora samostatnosti a rozhodování.

 

1.      Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje):

·         podpora přirozené snahy dítěte k pohybu,

·         rozvoj snahy dítěte o samostatnost při manipulaci a experimentaci s hračkami a předměty, se kterými přichází do styku,

·         samostatnosti u jídla (uklízet po sobě, jíst lžící, pít z hrnečku, neznečišťovat svévolně stůl, nesahat rukou do jídla),

·         při mytí (namydlit se a opláchnout si ruce, samostatně si dojít na záchod),

·         samostatného používání kapesníku,

·         samostatného svlékání a oblékání některých části oděv u (kalhoty, ponožky), samostatného vyzouvání a obouvání, uklízení oblečení na vyhrazené místo.

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí):

·         činnosti vedoucí ke zdokonalování chůze (chůze v tempu udávaném bicím nástrojem, při říkadle, …),

·         chůze po schodech nahoru, dolu – přidržování se zábradlí,

·          krátký běh (maximální doba běhu 20 vteřin),

·         běh na smluvený signál,

·         skoky, poskoky, přeskakování např. lana ležícího na zemi, skákání snožmo, skoky ve dřepu (žába), skoky z nohy na nohu, skákání na měkkou podložku (z výšky i z dálky),

·         natahování se pro různé předměty,

·         přelézání, podlézání a lezení na žebřiny s oporou,

·         válení sudů,

·         kolébka (předchází kotoulu),

·         výstup na překážku a sestup z překážky,

·          houpání na laně (na pískovišti),

·         podávání a házení lehkých předmětů,

·         předávání míčků z ruky do ruky,

·         házení kroužků a míčků do koše umístěného nad hlavou dítěte (trénink házení horním obloukem),

·         posílání předmětů,

·         zdravotní cviky: předklon a záklon hlavy, otáčení hlavy za hračkou,

·          v lehu na zádech přitisknout bedra a ramena k zemi, jízda na kole v lehu na zádech,

·         prohýbání páteře ve vzporu klečmo (kočička),

·         protahování paží, krčení, protřepávání,

·         pérování v kolenou,

·         stavění složitějších a členitějších staveb z různého materiálu podle naznačovaného záměru i podle vlastní fantazie; seznamování se a hra s různým materiálem (písek, voda, tráva, listí, dřívka, kameny, plastelína, papír, trhání, skládání, nalepování, korálky navlékání),

·         zařazovat jednoduché rytmické pohyby paží, nohou, tleskání, podupy, kroky a poskoky na místě i z místa (spojení s básničkou, písničkou),

·         taneční improvizace na dětskou hudbu,

·          jednoduché tanečky,

·         cval vpřed (koník),

·          hra na dětské (popř. Orffovy) hudební nástroje,

·          rozvíjení sluchové citlivosti zvucích hudební i nehudební povahy,

·         poznávání některých hudebních písní podle melodie,

·         zařazování hry na nástroje do příběhů, zpívat písně malého rozsahu,

·         spojování zpěvu s rytmickým doprovodem,

·         zařazování říkadel a popěvků i do mimohudebních činností,

·         hrát s dětmi jednoduché pohybové hry.

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

·         chůze do schodů i ze schodů,

·         překonávání vzdálenosti skokem,

·         jízda na odrážedle,

·         stoj na jedné noze

·         navlékání korálků

·         napodobování vertikální, horizontální a kruhové čáry při kresbě

·         jíst lžící (zásady stolování- nebryndat),

·         převléknout se, rozepínat knoflíky,

·         samostatné použít toaletu, umýt si ruce,

·        dítě ve třech letech zná a pojmenuje viditelné části těla, projevuje samostatnost a vynalézavost v sebeobsluze, samostatně se umývá v závislosti na režimu dne.

 

2.      Dítě a jeho psychika

 

JAZYK A ŘEČ

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje):

·         rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování),

·         rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu,

·         rozšiřování slovní zásoby, rozvoj srozumitelného řečového projevu i ve víceslovných větách.

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí):

·         nechat děti sdělovat své zážitky a přání,

·         vést je soustavně k řečovému projevu v rozmanitých situacích,

·         vést s dítětem individuální konverzaci,

·         podporovat porozumění hovorové řeči,

·         být kvalitním mluvním vzorem,

·         dbát na gramatickou správnost, zřetelnost,

·         přiměřenost obsahu,

·         tón a tempo vlastní řeči,

·         vést děti k tomu, aby se vyjadřovali více slovy než gesty, aby použily jednoduchých vět,

·         vyprávět dětem přiměřeně jednoduché příběhy a pohádky,

·         podporovat děti ve sledování děje jednoduché scénky,

·         učit je rozumět jednoduchému vyprávění ilustrovanému obrázky,

·         nechat dítě vypravovat o tom, co vidí kolem sebe,

·         o svých zážitcích,

·         pokusit se reprodukovat krátkou pohádku,

·         podněcovat děti k reprodukování krátkých říkanek.

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

·         reprodukovat krátké říkanky, básničky (zapamatuje si je),

·         sestavit větu (minimálně o třech slovech),

·         vyprávět jednoduchý příběh, který vícekrát slyšelo.

 

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE,

MYŠLENKOVÉ OPERACE

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje):

·         slovní označování toho, co vidí na obrázku,

·         rozvoj paměti,

·         rozvoj představivosti,

·         rozvoj myšlení,

·         třídění, srovnávání, stavění,

·          udržování potřebného sledu činností a chápání jejich souvislostí v napodobivé hře,

·         posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.),

·         vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení,

·         vytváření základů pro práci s informacemi.

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí):

·         cvičení paměti při běžných činnostech i během hry.

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

·         chápe pojmy,

·         chápe, že pomocí obrázku může vyjádřit něco konkrétního,

·         rozlišovat v množině maximálně 4 prvků (když předmět zmizí, hledá jej),

·         rozlišuje barvy,

·         dítě dokáže formulovat svou představu o tom, na co si bude hrát.

 

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje):

·         rozvíjet u dětí pocity jistoty, sebevědomí,

·         vytvářet podmínky pro rozvoj aktivity a samostatného projevu dětí,

·         rozvoj vlastností dítěte během hry i běžných činností,

·         při každé možné příležitosti poskytovat nápadné a citově přitažlivé poučení
(rozvíjet poznatky a zkušenosti),

·         utvářet počátky mravního vědomí,

·         rozvíjet pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle,

·         vést děti k dokončení hry,

·          rozvíjet vytrvalost,

·         snahu napodobit a dokončit činnost,

·         rozvíjet prvky cílevědomosti ve hře (zvláště v konstruktivní),

·         předcházet pocitům strachu a vést děti k jejich překonávání,

·         vytvářet předpoklady pro posilování soustředěnosti dítěte na určitou činnost,

·         rozvíjet pocit uspokojení s výsledků vlastní činnost.

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí):

·         spontánní hra,

·         povzbuzovat děti k samostatné činnosti,

·         vést děti k samostatnější volbě námětu hry.

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

·         mluvit o sobě v první osobě,

·         zná své jméno, pohlaví, svou značku.

 

3.      Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje):

·         prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu,

·         učit děti, co ruší,

·         učit děti poprosit,

·          poděkovat,

·          pozdravit,

·         podporovat kamarádské vztahy k druhým,

·         učit děti udělat druhým radost,

·         pomáhat navazovat sociální a citové kontakty s druhými dětmi,

·         dávat dětem najevo svůj zájem,

·         náklonnost, 

·         posilovat pocit bezpečí dítěte v kontaktu s pedagogem a ostatními dětmi,

·         rozvíjet u dětí pocit zodpovědnosti za druhé,

·         ochotu pomoci,

·         rozšiřovat a upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny,

·         podněcovat radost z opětovného setkání,

·         podporovat u dětí rozvíjející se pocit sounáležitosti k rodině, vést s dětmi individuální rozhovory o členech rodiny,

·         podporovat citový vztah k domovu a k mateřské škole,

·         prohlubovat citové vztahy k dospělým i dětem (vyjadřovat je slovně),

·         podporovat slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými.

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí):

·         běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem
i s dospělým,

·          vést děti k dialogu při hrách,

·         hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých,

·         četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

·         půjčit druhému hračku,

·         dítě by mělo znát jména ostatních dětí ve třídě,

·         spolupracovat s druhými při rozvíjení námětových her.

 

4.      Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje):

·         podporovat ukázněnost při hře, vycházce, pobytu venku,

·          prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu,

·         učit děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití,

·         vést děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách.

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí):

·         běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování,

·         navozovat radostnou náladu při přípravě svátků,

·         podněcovat děti k pozorování,

·         rozvoj spontánní tvořivosti, radost z tvoření a objevování,

·          rozvíjení smyslu pro krásno,

·         manuální motoriky.

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

·         znát některé lidské činnosti,

·         poznat některá povolání, např. podle výrazného oblečení (požárník, lékař, policista).

 

5.      Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje):

·         zaměřovat pozornost dětí na vše zajímavé, co se kolem děje,

·         povzbuzovat aktivitu dětí ve vyhledávání zajímavých objektů pro pozorování,

·         umožňování kontakt s přírodou spojený s aktivním pohybem a hrami,

·         vést děti ke sledování změn v přírodě během roku,

·         podněcovat používání přírodních materiálů při hře,

·          učit dítě šetrně zacházet s hračkami, obrázky, knihami,

·         vést děti k přiměřené opatrnosti.

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí):

·         přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
i technických objektů, vycházky do okolí, výlety,

·         pojmenovávat, co k čemu slouží, vědět, co kam patří,

·         hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní,

·         praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat,

·         praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává,

·         podněcovat děti v konkrétních situacích ke smysluplným otázkám, učit děti odpovídat na přiměřené otázky.

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

·         dítě dokáže jmenovat každodenní činnosti a věci, předměty denní potřeby, základní druhy jídel,

·         orientovat se v prostoru školky i na zahradě,

·         zná stálé místo předmětů ve školce, které používá,

·         znát běžné dopravní prostředky,

·          má povědomí o běžných přírodních jevech (slunce, mraky, déšť, vítr, sníh, led...),

·         o nápadných přírodních proměnách v rámci změn ročních období,

·         rozlišuje stromy, keře, květiny (ne však druhy),

·         poznává a správně označí běžné druhy ovoce a zeleniny,

·         pozná druhy zvířat,

·         rozlišuje základní barvy,

·         rozlišuje tvary velikosti (třídí, až později pojmenovává),

·         pozná objekty na obrázku,

·         začíná chápat označení pro vztahy v prostoru (nahoře, dole, vedle, vpředu, vzadu),

·         začíná chápat označení pro časové vztahy (ráno, večer, hned, potom).

 

Podmínky pro vzdělávání

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole zajištěna opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.

 

Věcné podmínky

V oblasti věcných (materiálních) podmínek jsou doplněny stávající hračky (dle věková hranice vhodnosti použití hračky na obalu výrobku), didaktické pomůcky a vybavení pro děti ve věku od 2 do 3 let. Hračky i didaktické pomůcky se průběžně doplňují. Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průěhu celého dne.

 

Hygienické podmínky

Stávající hygienické předpisy pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou již zohledněny (viz vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů).

Pro zajištění osobní hygieny dětí je možné použít nočníky (zajištěno jejich adekvátního vymývání a dezinfekce). Přebalovací pult se nachází v prostorách u tělocvičny. Dále na pleny máme odpadkový koš s nožním ovládáním.

 

Životospráva

V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí.

 

Organizace vzdělávání

Z hlediska organizačního zajištění chodu umožníme dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

 

Stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte je stanoven způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v mateřské škole.

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 - 6 let). Množství stravy poskytované pro tyto děti je vhodné přizpůsobit podle jejich individuální potřeby.

 

Bezpečnostní podmínky

Děti ve věku od 2 do 3 let jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem, proto byla ustanovena tříčlenná požární hlídka.

 Záměry:

Dovybavit třídu podnětnými a bezpečnými hračkami vhodných pro dvouleté děti.

Snažit se co nejvíce dětem ulehčit přechod z rodinného prostředí do MŠ.

 

11. Evaluační systém

 

EVALUACE- hodnocení je důležitá část pedagogické práce. Zpětná vazba umožňuje identifikovat chyby a tím zkvalitnit výchovně-vzdělávací proces.

Cílem evaluace je dítě, jeho osobnostní rozvoj a spokojený citový život v mateřské škole.
Je to proces, který je realizován systematicky, podle předem připravovaného plánu.

Základem jsou jednotlivé charakteristiky jednotlivých oblastí, které chceme vyhodnocovat, a ze kterých budeme získávat poznatky o rozvoji dítěte, sociálním prostředí, prostředí a podmínek školy a jejím dalším rozvoji.

ŠVP bude pravidelně podrobován rozboru a kontrolován s TVP a naopak.
Toto hodnocení povede k zamyšlení a vytvoření nových cest pro zlepšení naší práce.

V naší škole bychom se rádi zaměřili na tyto ukazatele: vnitřní a vnější evaluace.

 

Vnitřní evaluace:

1. Vzdělávacího procesu

 • Každodenní ústní hodnocení činnosti – učitelka s dětmi, učitelka s kolegyní, ve smyslu co se dnes děti naučily nového, co nového se naučila učitelka, v čem bude pokračovat odpoledne.
 • Po ukončení týdenního tematického bloku – písemné hodnocení, splnění cílů, dosažení kompetencí, vyhodnocení své práce, připravenost, splněná očekávání, návrhy, opatření – po ukončení týdenního bloku hodnotí učitelka, která má ranní směnu.
 • Měsíční vyhodnocení témat – na základě písemného hodnocení týdenních tematických bloků – ve spolupráci hodnotí obě učitelky každý měsíc.
 • Čtvrtletně – hodnocení výsledků vzdělávacího procesu na pedagogických poradách.
 • Na konci roku – písemné hodnocení TVP, cílů, dosažených kompetencí, návaznosti RVP a ŠVP a TVP – součást hodnotící zprávy, zkušenosti a poznatky se využijí pro tvorbu dalšího ŠVP- hodnotí obě učitelky, zprávu zpracovává zástupkyně ředitelky pro útvar mateřské školy.

 

2. Hodnocení dětí

Pro sledování vývoje dítěte je důležité znát výchozí vývojový stupeň dítěte a k němu potom hodnotit pokrok dítěte, nikoliv konfrontovat s úrovní vrstevníků. Mapujeme, v čem je dítě úspěšné, zjišťujeme, v čem má problémy a z toho vyvozujeme důsledky pro svoji práci s tímto konkrétním dítětem.

 • O dětech se vede dokumentace, kde se zaznamenává stávající stav (výslovnosti, chování, postavení dítěte ve skupině). Očekávané kompetence slouží k orientaci učitelky a k další individuální práci (zařazení logopedické prevence).
 • Logopedická prevence má svou dokumentaci – hodnotí průběžně zástupkyně ředitelky pro útvar mateřské školy.
 • Každé dítě má své portfolio výkresů, pracovních listů, které v MŠ vytvoří (neobsahuje všechny práce dětí!) – 1x až 2x ročně se provádí vyhodnocení dětské kresby – provádí obě učitelky.

 

3. Evaluace práce pedagogů

Práce učitelky je vyhodnocována ústně zástupkyní ředitelky pro MŠ při orientačních vstupech do třídy, je vyhodnocována při po hospitačních pohovorech, výsledky výchovné práce jsou hodnoceny na pedagogických poradách.

 • Analýza třídní a školní dokumentace.
 • Návaznost výsledků s plánovanými cíli.
 • Vztah k dětem, rodičům, celková profesionalita a odbornost.
 • Úroveň komunikace, schopnost řešení problémů.
 • Nehodnotit děti, ale konkrétní činnosti.
 • Sledovat individuální pokroky každého dítěte, třídy jako celku.
 • Hodnocení školních i mimoškolních aktivit.
 • Hodnocení úrovně osobní dokumentace dítěte, zaznamenání pokroků dítěte.
 • Hodnocení vedení třídní a jiné svěřené dokumentace.
 • Hodnocení dodržování vnitřních předpisů školy, pracovního řádu, pracovní doby.

 

4. Evaluace práce provozních zaměstnanců

 • Kontrola dodržování vnitřních předpisů školy, pracovního řádu, pracovní doby.
 • Hodnocení práce v souladu se školním řádem.
 • Hodnocení mimopracovních aktivit.
 • Kontrola vedení povinné dokumentace.
 • Kontrola dodržování hygienických a bezpečnostních zásad.

Kontrolu provádí průběžně, dále pak čtvrtletně zástupkyně ředitelky pro MŠ.

 

5. Evaluace podmínek

Učitelky i provozní zaměstnanci průběžně vyhodnocují materiální, bezpečnostní, organizační, psychosociální a personální podmínky mateřské školy.

Připomínky se řeší hned na pedagogických a provozních poradách a na konci roku.

Vyhodnocení je podkladem pro zpracování Školního řádu a Školního vzdělávacího programu i s jeho přílohami na příští rok.

 

Vnější evaluace:

1. Evaluace spolupráce s rodiči

 • Denně – přímé rozhovory.
 • Průběžně na nástěnkách (poděkování za pomoc, radu, dar…).
 • Formou společného hodnocení na rodičovských schůzkách v závěru roku.
 • Podporovat a rozvíjet přátelské vztahy navzájem (dítě, učitelka, rodiče).

2. Evaluace spolupráce s veřejností a veřejnými institucemi

 • Průběžně – poděkování za pomoc při zajištění akcí, pomoc při běžném provozu (údržba).
 • Po každé akci – vyhodnocení účasti veřejnosti.
 • Průběžně, nebo na konci kalendářního a školního roku, hodnocení finančního a materiálního zajištění ze strany veřejných a státních institucí.

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

 

Ve školním roce 2019/2020 je zapsaných do mateřské školy ve Stárkově 24 dětí.

(11 dívek, 13 chlapců) ve věku od 2  -  7 let

z toho:

·         máme děti s odkladem školní docházky,

·         povinnou předškolní docházku bude plnit 6 dětí,

·         některé děti (nové děti) mají potíže s adaptací,

·         máme sourozenecké dvojice,

·         žádné dítě nenosí brýle nebo kontaktní čočky.

·         některé děti navštěvují odbornou logopedickou péči,

·         některé děti občas používají pleny (na odpočinek),

·         máme děti i z okolních obcí a měst,

·         vytváříme individuální plány, podle kterých některé děti pracují.

 

Zájmy, záliby:

Chlapci mají velký zájem o tech. hračky – počítače, konstruktivní hry a dynamické hry (hry v rehabilitačním bazénu, míčové hry, honička, koloběžka, skluzavka, …).

Děvčata dávají přednost výtvarné a pracovní činnosti (práce s papírem, stříhání, lepení, skládání papíru, ….), hry s panen. v kuchyňce a na prodavače

Obě skupiny si často a rádi hrají s molitany, s farmou a se zvířátky, velice často skládají puzzle, kostky.